Page 10

aarsrapport_2015

2.1 LEDELSESGRUNDLAG 10 LEDELSESBERETNING Ledelses- beretning DTU’s bestyrelse består af 10 medlemmer, heraf seks udefrakommende medlemmer, to medarbejdere og to studerende. Bestyrelsens udefrakommende medlemmer udpeges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Repræsentantskabet drøfter årligt universitetets aktiviteter. Repræsentantskabet består af 21 medlemmer, som vælges fra institutdirektørernes advisory boards for en toårig periode, og de repræsenterer erhvervsliv, myndigheder og forskningsverdenen i bred forstand. Derudover drøfter DTU’s aftagerpanel universitetets uddannelser, herunder uddannelsernes kvalitet og relevans. Panelet består af 30 medlemmer, der godkendes af bestyrelsen efter indstilling af rektor for en treårig periode. DTU’s kollegiale organer – akademisk råd, institutstudienævn, tværgående uddannelsesudvalg og ph.d.-udvalg – har valgte repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Universitetets samarbejdsfora, hovedsamarbejdsudvalget og hovedarbejdsmiljøudvalget har valgte medarbejderrepræsentanter. Hovedarbejdsmiljøudvalget har tillige valgte studenterrepræsentanter. Universitetets ledelse er kendetegnet ved en énstrenget ledelsesstruktur, der understøtter ”single point of responsibility” ved en vidtgående delegering af ansvar og kompetence til institutdirektører og direktører for andre universitetsenheder. Prorektor, dekanerne og koncerndirektørerne har, på tværs af institutternes faglige felter, ansvaret for koordinering af uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. DTU’s beslutningsveje er korte, og alle institutter samt andre universitetsenheder refererer til direktionen under ledelse af rektor, der er ansvarlig for den daglige ledelse af universitetet over for bestyrelsen. Det strategiske ledelsesgrundlag består af DTU’s ”Strategi 2014-19”. Universitetet har desuden indgået en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren for 2015-2017. DTU’s Årsrapport 2015 gennemgår resultaterne for universitetets udviklingskontrakt for 2015 og de økonomiske resultater i tidsserien 2014-2015. Ledelsesgrundlag


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above