Page 26

aarsrapport_2015

2.4 FINANSIEL REDEGØRELSE Finansiel redegørelse Universitetet opnåede i 2015 et positivt resultat på 6 mio. kr. Årets resultat er på niveau med det forventede. Resultatet anses for tilfredsstillende. Universitetets samlede indtægter i 2015 udgør 4.944 mio. kr., hvilket er en stigning på 87 mio. kr. i forhold til 2014. Stigningen skyldes øgede uddannelsesindtægter, flere eksterne forskningsmidler og kommerciel indtægtsdækket virksomhed. Uddannelsesindtægterne var i 2015 på 762 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2014 på 61 mio. kr. De eksterne forskningsindtægter var i 2015 på 1.663 mio. kr., hvilket er en stigning på 20 mio. kr. i forhold til 2014. Indtægterne fra kommerciel indtægtsdækket virksomhed på 298 mio. kr. er steget med 23 mio. kr. i forhold til 2014. Derimod er forskning faldet med 25 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger udgør 4.841 mio. kr., hvilket er en stigning på 37 mio. kr. i forhold til 2014. Stigningen skyldes dels overenskomstbestemte lønreguleringer, dels en stigning i af- og nedskrivninger. Sidstnævnte stiger primært som følge af ændret afskrivningsperiode fra 15 til 5 år på patenter, og at der har været forøgede IT-anskaffelser (bl.a. et HPC-anlæg, Computerome), som afskrives over 3 år. På bygningsområdet er driftsomkostningerne 587 mio. kr., hvilket er 46 mio. kr. lavere end i 2014. Faldet skyldes et lavere omkostningsniveau i forhold til 2014. Årets finansielle nettoomkostninger er på 107 mio. kr., hvilket er 53 mio. kr. højere end i 2014. De højere nettoomkostninger skyldes højere renteudgifter, tinglysningsgebyrer og kurstab som følge af optagelsen af nye realkreditlån på i alt 1 mia. kr. Lånene blev udbetalt i september 2015. Derudover har der været lavere kursreguleringer og renteindtægter på værdipapirer. DTU’s likvide midler udgør 1.224 mio. kr. pr. 31. december 2015, hvilket er 851 mio. kr. højere end pr. 31. december 2014. Stigningen skyldes i hovedtræk indløsning af midler placeret hos kapitalforvaltere svarende til 320 mio. kr. og optagelse af realkreditlån, der delvist er brugt på investeringer i henhold til universitetets investerings- og moderniseringsplan. For DTU og datterselskaber er der opnået et resultat i 2015 på 30 mio. kr. (2014: 17 mio. kr.). Datterselskaberne er ikke konsolideret i DTU’s regnskab. RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Uddannelse Uddannelsesindtægterne var i 2015 på 762 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2014 på 61 mio. kr. Universitetet har haft en positiv tilgang af studerende, så antallet af STÅ på heltidsuddannelse er forøget fra 6.643 i 2014 til 7.157 i 2015. Derudover har der været en lavere opkrævning vedrørende den økonomiske balance for udvekslingsstuderende i 2015, så ubalancen kun er 3 mio. kr. mod 15 mio. kr. i 2014. Indtægterne fra uddannelse er negativt påvirket af en lavere STÅ-takst på heltidsuddannelse samt en årlig tilbagevendende reduktion af bevillingen som følge af forudsatte administrative effektiviseringer på 36 mio. kr. iht. Finansloven 2015, § 19, 22, 37. Forskning Universitetets basisforskningstilskud inkl. ph.d.-finansiering udgør 1.553 mio. kr. Derudover har universitetet kontraktuelle forpligtelser for i alt 326 mio. kr. til forskningsbaseret rådgivning ifølge aftalebevillingerne fastsat i finansloven. Basistilskuddet til forskning er faldet med 8 mio. kr., og forskningsbaseret rådgivning er faldet med 18 mio. kr. i forhold til 2014. Faldet i forskningsbaseret rådgivning skyldes dels et fald i Landstrafikmodellen med 3 mio. kr., dels et fald i bevillingen fra Miljø- og Fødevareministeriet med 15 mio. kr. 26 LEDELSESBERETNING


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above