Page 27

aarsrapport_2015

FINANSIEL REDEGØRELSE 2.4 Øvrige indtægter på finansloven Øvrige indtægter på finansloven omfatter Øvrige formål og Negativt kapitaltilskud. Øvrige formål er i 2015 på 75 mio. kr. og dermed 3 mio. kr. højere end 2014. Det negative kapitaltilskud er forbedret med 1 mio. kr. fra -63 mio. kr. til -62 mio. kr. Nettoindtægten er 13 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. højere end sidste år. Eksterne midler til forskning Indtægter på eksterne midler til forskning udgør 1.663 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. højere end sidste år. Stigningen afspejler ned- og opgange for en række institutter i de eksterne forskningsindtægter, men samlet er der en øget aktivitet. Eksterne midler til forskning indtægtsføres i takt med forbruget. Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Kommerciel indtægtsdækket virksomhed udgør 298 mio. kr., hvilket er 23 mio. kr. højere end i 2014. Stigningen skyldes primært øget salg af licenser og konsulentydelser. Andre Indtægter I 2015 har DTU haft andre indtægter for i alt 330 mio. kr., hvilket er en stigning på godt 5 mio. kr. i forhold til 2014. Indtægterne fordeler sig på 250 mio. kr. fra huslejeindtægter og relaterede salg af forsyninger samt fra notesalg og konferencer. 43 mio. kr. er værdiregulering af patentporteføljen, og 37 mio. kr. kan henføres til deltagerbetaling for deltids- og masteruddannelser samt anden kursusvirksomhed. OMKOSTNINGER Driftsomkostninger bygningsdrift På bygningsområdet er driftsomkostningerne 587 mio. kr., hvilket er 46 mio. kr. lavere end i 2014. Faldet skyldes et lavere omkostningsniveau i forhold til 2014. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgør i 2015 2.919 mio. kr., en stigning på 29 mio. kr. i forhold til 2014. Dette skyldes primært overenskomstmæssige lønreguleringer svarende til 1 pct. Andre ordinære driftsomkostninger Posten udgør 1.026 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. lavere end i 2014 som følge af generel omkostningstilbageholdenhed i 2015. Regnskabsmæssige af- og nedskrivninger udgør i alt 308 mio. kr., hvilket er en stigning på 72 mio. kr. i forhold til 2014. Afskrivningerne stiger primært som følge af, at der er ændret afskrivningsperiode fra 15 til 5 år på patenter, og som følge af forøgede IT-anskaffelser bl.a. HPC-anlæg, Computerome, som afskrives over 3 år. Andre driftsposter Posten udviser en indtægt på 10 mio. kr. i 2015 som følge af opskrivning af andre kapitalandele. Finansielle poster De finansielle nettoposter udgør i 2015 en omkostning på 107 mio. kr., hvilket er en stigning på 53 mio. kr. i forhold til 2014. Dette skyldes primært, at DTU har optaget nye realkreditlån på i alt 1 mia. kr. i september 2015, som har medført oprettelsesomkostninger på 22 mio. kr. og øgede renteudgifter på 7 mio. kr. Desuden er bidragssatsen fra Nykredit blevet hævet i de sidste 3 måneder af 2015. DTU har en del af virksomhedens likviditet placeret hos tre kapitalforvaltere, og de finansielle poster er i 2015 påvirket af lave obligationsrenter på de finansielle markeder. Dette samt en reduceret obligationsbeholdning har påvirket afkastet negativt med 20 mio. kr. i forhold til 2014. LEDELSESBERETNING 27


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above