Page 28

aarsrapport_2015

2.4 FINANSIEL REDEGØRELSE BALANCE ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver I 2015 er tilgangen af investeringer i immaterielle anlægsaktiver 46 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi udgør 42 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. lavere i forhold til 2014. Dette skyldes øgede afskrivninger i 2015 som følge af en ændring af afskrivningsprincippet på patenter fra 15 til 5 år. Aktiverne består af software og patenter. Materielle anlægsaktiver I 2015 er tilgangen af investeringerne i materielle anlægsaktiver 919 mio. kr. Heraf er 725 mio. kr. investeringer i bygninger, mens den øvrige del er investeret i udstyr, driftsmateriel og inventar. Universitetets investeringer i bygninger foretages med udgangspunkt i en 10-års investerings- og moderniseringsplan, der løbende justeres. De tre største tilgange på enkeltinvesteringer i 2015 er på i alt ca. 468 mio. kr. og vedrører igangværende arbejde på Life Science og Bioengineering byggeriet samt nye bygninger til hhv. DTU Fotonik og DTU Biosustain. Tilgang af investeringer i 2015, som er finansieret af donationer, er 114 mio. kr. mod 56 mio. kr. i 2014. Der er bl.a. modtaget donationer til vindtunnellen, PowerLab projektet og et HPC-anlæg (Computerome). Universitetets materielle anlægsaktiver udgør herefter 6.059 mio. kr., hvilket er en stigning på 656 mio. kr. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver udgør 375 mio. kr. mod 369 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 6 mio. kr. Stigningen skyldes en højere markedsværdi for andre kapitalandele på 10 mio. kr., der delvis modsvares af afdrag på lån fra datterselskabet Scion DTU A/S på 4 mio. kr. OMSÆTNINGSAKTIVER Omsætningsaktiver udgør 2.818 mio. kr., hvilket er en stigning på 478 mio. kr. i forhold til 2014. Dette skyldes primært en stigning i likvide beholdninger på 851 mio. kr. som følge af optagelse af realkreditlån på i alt 1 mia. kr. til brug for investeringer i henhold til universitetets investerings- og moderniseringsplan. EGENKAPITAL DTU’s egenkapital er ultimo 2015 på 2.336 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. højere end i 2014. Der har i 2015 været en positiv regulering af markedsværdien af renteswaps på 19 mio. kr. Renteswaps er indgået med henblik på at sikre DTU en fast, lav lånerente de næste 20-30 år. Soliditetsgraden udgør ved udgangen af året 25 pct. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter udgør for året 851 mio. kr. (2014: -35 mio. kr.). Universitetets likviditet udgør herefter 1.441 mio. kr. pr. 31. december 2015 (2014: 909 mio. kr.) bestående af likvider på 1.224 mio. kr. (2014: 372 mio. kr.) og værdipapirer på 217 mio. kr. (2014: 537 mio. kr.). 28 LEDELSESBERETNING


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above