Page 29

aarsrapport_2015

Forretningsmæssige og finansielle risici Universitetets væsentligste risici kan opdeles i risici i forbindelse med indtægter vedrørende tilskudsfinansieret og eksternt finansieret forskning. Universitetets indtægter består primært af indtægter til forskning, bestående af tilskud til basisforskning fra finansloven og eksternt finansieret forskning. Indtægter fra DTU’s forskningsaktiviteter udgør ca. 72 pct. af universitetets samlede indtægter. Universitetets indtægter er således meget afhængige af den politiske prioritering af forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, herunder tilskud på finansloven samt afsatte programmidler til forskning. Endvidere er DTU følsom over for konjunktur- udsving i samfundsøkonomien generelt, da sådanne udsving har betydning for erhvervslivets engagement og medfinansiering af forskning på DTU, herunder også den indtægtsdækkede virksomhed. Universitetets rentebærende gæld pr. 31. december 2015 udgør 3.371 mio. kr., som består af rentetilpasningslån med pant i DTU’s faste ejendom. Hele gælden er rentesikret med renteswaps 20-30 år frem i tiden. Der er således ingen renterisiko på nuværende lån, men universitetet er eksponeret i forhold til ændringer i bidragssatser og renteniveau ved optagelse af nye lån. FINANSIEL REDEGØRELSE 2.4 MILJØ Universitetet følger løbende forbruget af el, varme, vand, brændstoffer samt affaldsmængder. Der henvises til den specifikke beskrivelse i bilag 4.1 om DTU’s grønne regnskab. OPFØLGNING PÅ ADMINISTRATIVE EFFEKTIVISERINGER Universitetets omkostninger til Generel Ledelse og Administration udgør i 2015 315 mio. kr. hvilket er en stigning på 8 mio. kr. i forhold til 2014, dels som følge af forøget bureaukrati i forbindelse med implementeringen af fremdriftsreformen, dels som følge af centraliseret opgavevaretagelse. Dette svarer til 6,5 pct. af universitetets samlede ordinære driftsomkostninger, hvilket er en reduktion i forhold til 8,4 pct. i 2009 (referenceår fastsat af ministeriet), og på niveau med 2014. FORVENTET ØKONOMISK UDVIKLING Universitetet forventer et mindre underskud i 2016, primært fordi der budgetteres med dobbeltdrift i forbindelse med samlokaliseringen på Lyngby Campus. Udviklingen i driften inden for forskning, herunder eksternt finansieret forskning, forventes positiv med stigende indtægter. Universitetet forventer også en positiv udvikling vedr. uddannelse og let stigende indtægter vedr. de øvrige poster. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er efter ledelsens opfattelse ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb af betydning for årsrapporten for 2015. LEDELSESBERETNING 29


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above