Page 30

aarsrapport_2015

2.5 MÅLRAPPORTERING AF DTU’S UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 30 LEDELSESBERETNING MÅL 1: Kvalitet i uddannelserne 1. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Et standardstudieforløb for fuldtids studerende (30 ECTS pr. semester) er, at der er tilrettelagt 20-24 timers undervisningsaktiviteter i gennemsnit om ugen (13 uger og 3 ugers perioden) og målet er løbende at forbedre og udvikle kvaliteten og gennemførelse af undervisningen, og at ingen lektioner aflyses. Målet er, at minimum 99 % af alle undervisningsgange gennemføres. (Opgøres for studieåret). Måltal Realiseret 2013: 99,8% 2015: 99% 2016: 99% 2017: 99% 99,6% Målrapportering af DTU’s udviklings- kontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakten blev indgået i januar 2015 mellem uddannelses- og forskningsministeren og DTU for en treårig periode, og den skal fremme og understøtte universitetets udvikling inden for de overordnede strategiske rammer for universitetet. Kontrakten indeholder i alt otte overordnede mål med samlet 20 målepunkter, hvoraf uddannelses- og forskningsministeren har udpeget fem mål (mål 1-5) med 12 målepunkter, og universitetet har udpeget tre mål (6-8) med otte målepunkter. Uddannelses- og forskningsministeren annoncerede i november 2015 en revision af udviklingskontrakten, der indebærer, at mål 5 vedr. Øget social mobilitet udgår og erstattes af et nyt mål om Øget regionalt vidensamarbejde. Forhandlinger vedr. det nye mål forventes afsluttet i foråret 2016. Ministeriet har udmeldt, at der ikke skal afrapporteres på målet vedr. Øget social mobilitet. DTU har valgt at afrapportere på status for de to målepunkter under det udgåede mål, men uden angivelse i forhold til målopfyldelse.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above