Page 41

aarsrapport_2015

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3.1 REGNSKAB 41 og anparterne er værdiansat til skønnet markedsværdi. Hvis en skønnet markedsværdi ikke kan opgøres pålideligt, værdiansættes aktierne og anparterne til kostpris. Med henblik på kommercialisering af opfindelser skabt af forskere ansat på universitetet, etableres aftaler med eksterne partnere ved oprettelse af nye selskaber. Dette sker blandt andet ved, at universitetet indskyder rettigheder (licensaftaler eller patenter og patentansøgninger) til opfindelser i selskaberne mod som vederlag at modtage aktier eller anparter. Universitetet kan også indgå licensaftaler, der indeholder optioner på senere overdragelse af rettigheder. De modtagne optioner kan give rettighed eller pligt til på et senere tidspunkt at tegne aktier eller anparter i selskaberne til en forud fastsat kurs, hvis betaling for aktier eller anparter ikke sker som kontanthandel. Såfremt optioner skønnes at få en kommerciel værdi, oplyses rettighederne som eventualaktiver. Moderniseringsstyrelsen har givet dispensation til, at DTU i årsrapporten for 2015 og i fremtidige årsrapporter, kan videreføre den hidtidige regnskabspraksis, hvor kapitalandelene optages til anslået skønnet markedsværdi. Ifølge statens almene regnskabspraksis skal kapitalandele optages til kostpris. Udlån til dattervirksomhed Udlån til dattervirksomhed måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Tilgodehavender fra salg af ydelser mv. Tilgodehavender fra salg af ydelser mv. omfatter blandt andet gennemførte tilskudsbaserede forskningsaktiviteter, opfyldelse af samarbejdsaftaler, deltidsuddannelse, DTU Biblioteks salg af publikationer, husleje samt rekvirerede kurser og andre rekvirerede arbejder. Mellemværende med legater administreret af DTU DTU varetager sekretariatsfunktionen for en række legater. Legaternes kapitalindestående indgår ikke i balancen, men i en note om legaterne oplyses kapitalindestående i legaterne placeret hos pengeinstitutter ifølge de seneste årsopgørelser, for dermed at give et billede af omfanget af DTU’s aktivitet på dette område. Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter DTU indgår løbende aftaler med virksomheder, offentlige institutioner og private organisationer om forskningsvirksomhed. Af aftalerne fremgår, hvilke aktiviteter tilskudsgiver betaler. I det omfang DTU afholder omkostninger til aktiviteter, som er tilskudsdækket i henhold til aftalerne, men hvor tilskuddene endnu ikke er faktureret, indregnes de tilskud, som DTU har erhvervet ret til, som tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter. Øvrige periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. VÆRDIPAPIRER Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser indregnes, når DTU på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på universitetets ressourcer. Det er endvidere en betingelse, at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above