Page 42

aarsrapport_2015

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Fastforrentede lån, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. 42 REGNSKAB I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Feriepengeforpligtelse Universitetet hensætter de skyldige omkostninger, der vedrører medarbejdernes optjente, men endnu ikke afholdte ferie. Forpligtelsen hensættes efter de retningslinjer, der er fastlagt i Moderniseringsstyrelsens vejledning fra september 2012, der omhandler beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser. Til selve opgørelsen benyttes vejledningens model 1, der er baseret på en gennemsnitsbetragtning, hvor den samlede feriepengeforpligtelse beregnes på baggrund af et gennemsnitligt antal skyldige feriedage pr. medarbejder og en gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag. Forudbetalte bundne tilskud Modtagne tilskud, der dækker omkostninger, inkl. overhead, som endnu ikke er afholdt, indregnes som forudbetalte bundne tilskud. Periodiserede donationer Som omtalt under anlægsaktiver indregnes værdien af anlægsaktiver modtaget som donationer til skønnet kostpris. Modposten til anlægsaktiverne er en periodisering af donationens værdi, som indtægtsføres lineært under indtægter over samme periode som de tilhørende anlægsaktiver afskrives, således at resultatopgørelsen netto ikke påvirkes af de omkostningsførte afskrivninger. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der hovedsageligt svarer til nominel værdi. EVENTUALAKTIVER Kunstværker Universitetet har modtaget en betydelig samling af kunstværker fra forskellige givere gennem tiden. Kunstværkerne er ikke indregnet med nogen værdi. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser universitetets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt universitetets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. 3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above