Page 44

aarsrapport_2015

3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 44 REGNSKAB AKTIVER Note 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Opfindelser og patenter 41.593 66.457 Immaterielle anlægsaktiver 6 41.593 66.457 Grunde og bygninger 4.246.513 4.145.146 Forsøgsudstyr 400.734 391.685 IT-udstyr 63.268 67.975 Driftsmateriel og inventar 129.252 123.158 Anlægsaktiver under udførelse 1.219.067 674.964 Materielle anlægsaktiver 7 6.058.834 5.402.928 Kapitalandele i dattervirksomheder 279.347 279.347 Andre kapitalandele 41.608 31.899 Lån til dattervirksomhed 53.661 57.707 Finansielle anlægsaktiver 8 374.616 368.953 Anlægsaktiver 6.475.043 5.838.338 Tilgodehavender fra salg af ydelser mv. 9 264.288 306.854 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 12.496 19.233 Andre tilgodehavender 25.541 87.711 Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter 10 1.043.973 993.515 Øvrige periodeafgrænsningsposter 11 31.699 23.977 Tilgodehavender 1.377.997 1.431.290 Værdipapirer 216.564 537.007 Likvide beholdninger 1.223.820 372.462 Omsætningsaktiver 2.818.381 2.340.759 Aktiver i alt 9.293.424 8.179.097


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above