Page 45

aarsrapport_2015

BALANCE PR. 31. DECEMBER 3.3 REGNSKAB 45 PASSIVER Note 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Indskudskapital 2.109.350 2.109.350 Overført resultat 227.130 202.268 Egenkapital 2.336.480 2.311.618 Andre hensatte forpligtelser 12 129.298 144.400 Hensatte forpligtelser 129.298 144.400 Prioritetsgæld 13+23 3.809.131 2.828.012 Periodiserede donationer 14 344.174 289.837 Langfristede gældsforpligtelser 4.153.305 3.117.849 Leverandører af varer og tjenesteydelser 398.626 437.488 Gæld til tilknyttede virksomheder 2.992 5.937 Anden gæld 15 288.342 278.375 Feriepengeforpligtelse 428.198 425.858 Forudbetalte bundne tilskud 1.290.767 1.166.922 Periodiserede donationer 14 59.416 53.591 Øvrige periodeafgrænsningsposter 16 206.000 237.059 Kortfristede gældsforpligtelser 2.674.341 2.605.230 Gældsforpligtelser 6.827.646 5.723.079 Passiver i alt 9.293.424 8.179.097 Øvrige noter: Legater administreret af universitetet 17 Personaleomkostninger og medarbejderforhold 18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19 Kontraktlige forpligtelser 20 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 21 Eventualaktiver 22 Finansielle instrumenter 23 Nærtstående parter 24 Særskilte regnskaber for aktiviteter i henhold til lov nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde 25 Særskilt regnskab for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed mv. iht. Tilskuds- og revisionsbekendtgørelsen (BEK nr. 598 af 8. marts 2015) § 10 stk 2 nr. 12. 26


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above