Page 47

aarsrapport_2015

1. JANUAR – 31. DECEMBER PENGESTRØMSOPGØRELSE 3.4 Note 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Årets resultat før finansielle poster 113.063 62.666 Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver 7 308.277 236.437 Afgang af materielle anlægsaktiver 10.838 3.817 Afgang af immaterielle anlægsaktiver 14.184 4.462 Årets indtægtsførsel af anlægsdonationer 14 -53.633 -51.680 Ændring af andre hensatte forpligtelser -15.102 62.712 Værdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele -9.709 -9.219 Ændring i driftskapital: Nedskrivning til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter 9.856 13.057 Forbrug af reserve til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter -20.656 -994 Ændring i beholdning af igangv. tilskudsaktiviteter -39.658 21.357 Ændring i forudbetalte bundne tilskud 123.845 -29.533 Ændring i tilgodehavender mv. f.eks. igangv. tilskudsaktiviteter 103.751 22.187 Ændring i kortfristede gældsforpligtelser f.eks forudbetalte bundne tilskud -60.559 199.818 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 484.497 535.087 Finansielle indbetalinger mv. 3.337 14.351 Finansielle udbetalinger mv. -120.116 -87.494 Pengestrømme fra driftsaktivitet 367.718 461.944 Køb af immaterielle anlægsaktiver 6 -45.608 -26.550 Køb af materielle anlægsaktiver 7 -918.733 -782.654 Investeringer i værdipapirer mv. 330.119 237.997 Udlån til dattervirksomhed, netto 8 4.046 25.852 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -630.176 -545.355 Overtaget bankgæld 0 -6.265 Optagelse af prioritetsgæld 1.000.000 0 Tilgang vedr. fusion og aktivitetsoverdragelse 21 -1.044 Modtagne anlægsdonationer 14 113.795 55.913 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 1.113.816 48.604 Ændring i likvide beholdninger 851.358 -34.807 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 372.462 407.269 Likvide beholdninger ved årets udgang 1.223.820 372.462 REGNSKAB 47


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above