Page 49

aarsrapport_2015

NOTER 3.5 REGNSKAB 49 NOTE 2 · ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER I FORMÅLSOPDELT FORM Specifikation iht. bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Uddannelse 715.631 729.311 Forskning 3.221.197 3.352.811 Formidling og vidensudveksling 169.715 185.354 Forskningsbaseret rådgivning 435.427 243.610 Generel ledelse, administration og service 314.667 307.492 Formålsfordelte driftsomkostninger 4.856.637 4.818.578 ØSS-samarbejdet 16.972 22.104 Prioritetsrenter -96.942 -87.174 Lejeindtægter 64.150 50.060 Ordinære driftsomkostninger 4.840.817 4.803.568 Opgørelsen af de ordinære driftsomkostninger i den formålsopdelte form er i 2014 og 2015 opgjort efter den metode, der er fastlagt i “Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger”, som er udgivet af Styrelsen for Videregående Uddannelser i december 2012. Honorar til institutionsrevisor 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Revision 453 400 Assistance og revision af EU-projekter 959 807 Regnskabsmæssig assistance 292 257 Andre ydelser 141 471 Honorar til revisorer i alt 1.845 1.935 NOTE 3 · ANDRE DRIFTSPOSTER 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Andre kapitalandele 9.709 9.219 I alt 9.709 9.219


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above