Page 50

aarsrapport_2015

50 REGNSKAB NOTE 4 · FINANSIELLE INDTÆGTER 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Renter og kursregulering af værdipapirer 11.163 30.451 Renter af bankindeståender 0 35 Renter af udlån til dattervirksomhed 1.843 2.401 Valutakursreguleringer 7 23 I alt 13.013 32.910 NOTE 5 · FINANSIELLE OMKOSTNINGER 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Renter af prioritetsgæld 96.942 87.174 Kurstab mv. ved optagelse af prioritetsgæld 7.413 0 Tinglysningsafgift 15.003 0 Renter og kursregulering af værdipapirer 7 1 Renter af bankgæld 751 172 Øvrige finansielle omkostninger 0 147 I alt 120.116 87.494 NOTE 6 · IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 2015 DKK 1.000 Opfindelser og patenter Kostpris pr. 1. januar 2015 97.131 Tilgang 45.608 Afgang -18.918 Kostpris pr. 31. december 2015 123.821 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015 30.674 Årets af- og nedskrivninger 56.288 Afgang -4.734 Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2015 82.228 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 41.593 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 66.457 3.5 NOTER


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above