Page 51

aarsrapport_2015

REGNSKAB 51 NOTE 7 · MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 2015 DKK 1.000 Grunde og bygninger Forsøgsudstyr IT-udstyr Driftsmateriel og inventar Anlægsakiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kostpris pr. 1. januar 2015 5.610.597 933.712 175.925 455.883 674.964 7.851.081 Tilgang 240.299 70.460 23.006 40.865 544.103 918.733 Afgang -15.254 -37.464 -19.384 -25.579 0 -97.681 Kostpris pr. 31. december 2015 5.835.642 966.708 179.547 471.169 1.219.067 8.672.133 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015 1.465.451 542.027 107.950 332.725 0 2.448.153 Årets af- og nedskrivninger 129.317 60.793 27.713 34.166 0 251.989 Afgang -5.639 -36.846 -19.384 -24.974 0 -86.843 Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2015 1.589.129 565.974 116.279 341.917 0 2.613.299 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 4.246.513 400.734 63.268 129.252 1.219.067 6.058.834 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 4.145.146 391.685 67.975 123.158 674.964 5.402.928 Af årets tilgang på 918,7 mio. kr. er 114,4 mio. kr. finansieret via donationer jf. note 14 Årets af- og nedskrivninger indgår i note 2 under de enkelte formålsopdelte omkostningsposter. NOTE 8 · FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 2015 DKK 1.000 Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Lån til datter- virksomhed Finansielle anlægsaktiver i alt Kostpris pr. 1. januar 2015 279.347 31.899 57.707 368.953 Værdiregulering 0 9.709 0 9.709 Afgang 0 0 -4.046 -4.046 Kostpris pr. 31. december 2015 279.347 41.608 53.661 374.616 Kostpris pr. 31. december 2014 279.347 31.899 57.707 368.953 Kapitalandele kan specificeres således: Navn Resultat Egenkapital Aktiekapital Stemme- og ejerandel Scion DTU A/S, Hørsholm 7.077 182.560 100.000 100% Bioneer A/S, Hørsholm 2.491 16.554 600 100% Pre-Seed Innovation A/S, Kgs. Lyngby 13.057 59.161 1.200 100% Dansk Fundamental Metrologi A/S, Kgs. Lyngby 406 16.906 1.000 100% Dianova A/S, Århus 1.474 12.841 5.000 100% DTU-HF a.m.b.a., Rudersdal 0 0 0 50% NOTER 3.5


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above