Page 52

aarsrapport_2015

52 REGNSKAB NOTE 9 · TILGODEHAVENDER FRA SALG AF YDELSER MV. 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Tilgodehavender fra salg af ydelser mv. 276.325 321.723 Reserve til tab på tilgodehavender -12.037 -14.869 I alt 264.288 306.854 Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v. er faldet i 2015 grundet opstramning af rykkerprocedurer. Dette har samtidig medvirket til, at reserven til tab på tilgodehavender er faldet. Der har ikke været konstateret væsentlige tab på tilgodehavender i 2015. NOTE 10 · TILGODEHAVENDER FRA IGANGVÆRENDE TILSKUDSAKTIVITETER 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter 1.079.131 1.039.473 Hensættelse til tab på igangv. tilskudsaktiviteter -35.158 -45.958 I alt 1.043.973 993.515 Hensættelsen til tab på igangværende tilskudsaktiviteter er faldet i 2015 i forbindelse med tilbageførslen af en afsat hensættelse i 2014 til et større projekt. NOTE 11 · ØVRIGE PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter består af deposita, abonnementer, forudbetainger af omkostninger og anlæg mv. NOTE 12 · ANDRE HENSATTE FORPLIGTELSER 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Renovering af afløbssystemer 38.055 42.705 HPFI-relæer 27.543 36.157 Særlige renoveringsbehov 19.301 44.134 Brandsikring (ABA-anlæg) 10.408 18.000 Brandsikring (bibliotek) 18.300 0 Omorganiseringsomkostninger 12.288 0 Øvrige 3.403 3.404 I alt 129.298 144.400 Hensættelsen til renovering af afløbssystemer er afsat som følge af et krav i lokalplan 228 m.v. Hensættelsen forventes afviklet i perioden 2016-2018. Hensættelsen til HPFI-relæer forventes afholdt i perioden 2016- 2017. Hensættelsen er afsat som følge af et krav i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Universitet har fået dispensation i henhold til denne bekendtgørelse til, at arbejdet afsluttes i 2016 (i stedet for 2010). Der er ansøgt om, at denne dispensation skal gælde til 2017. Hensættelsen til særlige renoveringsbehov er afsat som følge af myndighedskrav vedr. sanering af asbest, bly og PCB. Den forventes afviklet i perioden 2016-2017. Hensættelsen til brandsikring er afsat i henhold til de gældende regler indenfor bygningsreglementet, som universitet er blevet pålagt at følge af brandmyndighederne. Omorganiseringsomkostningerne vedrører udgifter relateret til tre institutter. 3.5 NOTER


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above