Page 54

aarsrapport_2015

54 REGNSKAB NOTE 16 · ØVRIGE PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Forudbetalt basistilskud 203.154 192.988 Formålsbestemte finanslovsindtægter 2.659 40.509 Øvrige 187 3.562 I alt 206.000 237.059 NOTE 17 · LEGATER ADMINISTRERET AF UNIVERSITETET 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Legaternes samlede kapitalindeståender pr. 31. december 64.348 62.067 NOTE 18 · PERSONALEOMKOSTNINGER OG MEDARBEJDERFORHOLD 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Lønninger 2.596.488 2.561.767 Lønrefusioner -72.630 -69.260 Pensioner 361.416 349.333 Andre personaleomkostninger 33.563 48.075 I alt 2.918.838 2.889.915 Heraf udgør vederlag til: Direktion (7 personer) 10.080 9.648 Bestyrelse (6 personer) 562 706 I alt 10.642 10.354 Gennemsnitligt antal årsværk i 2015 udgør 5.832 inkl. timelærere, censorer og ph.d.-studerende (2014: 5.813) NOTE 19 · PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Til sikkerhed for prioritetsgæld pr. 31. december 2015 på 3,4 mia. kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 4,2 mia. kr. NOTE 20 · KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER Der er lejemål hos Scion DTU A/S i Hørsholm. Her er opsigelsesfristen seks måneder, og lejen for denne periode udgør: 9 mio. kr. (2014: 8,8 mio kr.) 3.5 NOTER


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above