Page 56

aarsrapport_2015

NOTE 23 · FINANSIELLE INSTRUMENTER Omfanget og arten af universitetets primære finansielle instrumenter fremgår af balancen. Universitetet har indgået renteswaps på variabelt forrentet prioritetsgæld. Dagsværdien af renteswaps pr. 31. december 2015 er opgjort af leverandøren af aftalen. Nedenfor gives oplysninger om betingelser for finansielle instrumenter, der kan påvirke beløb, betalingstidspunkt eller opgørelsen af fremtidige betalinger, hvor sådanne oplysninger ikke fremgår direkte af regnskabet eller følger sædvanlige forretningsvilkår: Finansielle instrumenter Vilkår Rente 31 december 2015 DKK 1.000 Bankindeståender På anfordring Variabel rente på 0 % 1.223.820 Obligationer, fast forrentede Maksimal varighed på 2 år Effektiv rente i gennemsnit 2 % 189.364 Aktier Max. 15% af midler anbragt i formuepleje 27.200 Langfristede lån: Variabelt forrentede lån afdækket ved renteswaps Omlægning af variabel rente til fast rente Variabel rente på 1,9 - 3,9 % 3.371.363 De langfristede lån er med 10 års indledende afdragsfrihed. 3.5 NOTER 56 REGNSKAB


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above