Page 58

aarsrapport_2015

NOTE 24 · NÆRTSTÅENDE PARTER - FORTSAT Transaktioner ·· Universitetets transaktioner med Uddannelses- og Forskningsministeriet har i 2015 omfattet modtagelse af tilskud på i alt 2,3 mia. kr. (2014: 2,2 mia. kr.). Hertil kommer 49,2 mio. kr. (2014: 46,2 mio. kr.) vedr. refusion af ikke-fradragsberettiget moms. ·· DTU’s transaktioner med Miljø- og Fødevareministeriet har i 2015 omfattet modtagelse af tilskud på 304,5 mio. kr. (2014: 319,3 mio. kr.). ·· DTU’s transaktioner med Undervisningsministeriet har i 2015 omfattet modtagelse af tilskud på 45 mio. kr. (2014: 49,3 mio. kr.). ·· DTU’s transaktioner med Transport- og Bygningsministeriet har i 2015 omfattet modtagelse af tilskud på 21,3 mio. kr. Heraf udgør landstrafikmodellen 4,7 mio. kr. (2014: 24, mio. kr., hvor landstrafikmodellen udgjorde 7,6 mio. kr.). ·· DTU’s transaktioner med Transport- og Bygningsministeriet har i 2015 omfattet betaling af husleje fra DTU på i alt 105,8 mio. kr. (2014: 103 mio. kr.) ·· Scion DTU A/S har i 2015 afdraget 4 mio. kr. (2014: 3,9 mio. kr.) på lån ydet af DTU til renovering af Scion I. Scion DTU A/S har i 2015 betalt 13,9 mio. kr. i brugsretsleje, el, vand og varme til DTU (2014: 14,5 mio. kr.). DTU har i 2015 betalt 20,1 mio. kr. til Scion DTU A/S i husleje, depositum for husleje, el, varme, vand og ejendomsskatter og -afgifter (2014: 18,8 mio. kr.). ·· DTU har i 2015 solgt varer og andre ydelser til Dianova A/S for 71,1 mio. kr. (2014: 79,9 mio. kr.). ·· DTU har i 2015 modtaget 2,5 mio. kr. i husleje, el, varme, vand og rengøring fra Dansk Fundamental Metrologi A/S (2014: 2,4 mio. kr.). ·· DTU har i 2015 modtaget 0 mio. kr. (2014: 1,3 mio. kr.) i tilskud fra IPU. ·· DTU har i 2015 ydet i alt 6,7 mio. kr. (2014: 8,6 mio. kr.) til Polyteknisk Forening (§ 10 stk 2 nr. 3)., dels som tilskud, dels som betaling for studentersociale aktiviteter. ·· DTU har i 2015 købt fjernvarme fra DTU-HF a.m.b.a. for 30,5 mio. kr. (2014: 28,2 mio. kr.) Transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsmæssige vilkår. Herudover har der ikke, bortset fra normalt ledelsesvederlag, været gennemført transaktioner med bestyrelse, daglig ledelse, ledende medarbejdere, tilknyttede virksomheder eller øvrige nærtstående parter. NOTE 25 Særskilte regnskaber for aktiviteter i henhold til lovbekendtgørelse nr. 580af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejder med fonde (kaldt Tech-trans loven) Universitetet har i 2015 indskudt midler på 9,5 mio. kr. i Boligfonden DTU i henhold til LBK nr. 580 af 1. juni 2014 § 10, stk. 2 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde. 3.5 NOTER 58 REGNSKAB


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above