Page 6

aarsrapport_2015

1.2 LEDELSESPÅTEGNING DIREKTIONEN Fra venstre: Claus Nielsen, Martin P. Bendsøe, Marianne Thellersen, Niels Axel Nielsen, Martin E. Vigild, Anders O. Bjarklev og Henrik C. Wegener. Bestyrelsen og rektor har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 for Danmarks Tekniske Universitet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse Kgs. Lyngby den 1. april 2016 Anders Overgaard Bjarklev Rektor 6 PÅTEGNING med bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above