Page 61

aarsrapport_2015

Bilag GRØNT REGNSKAB 4.1 BILAG 61 Det grønne regnskab redegør for udviklingen i universitetets energiforbrug knyttet til driften af bygninger og faciliteter, samt for udviklingen i de affaldsmængder, som universitetets aktiviteter skaber. Det grønne regnskab er et element i realiseringen af DTU’s bæredygtighedspolitik. Bæredygtighedspolitikken er retningsgivende for arbejdet med at reducere universitetets klima- og miljøbelastning under hensyn til den fortsatte udvikling af universitetets kerneaktiviteter inden for forskning, uddannelse, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Universitetet arbejder med miljø og klima i drift, vedligeholdelse og udvikling af sine campusser. En del af dette arbejde består i at påvirke ansatte og studerende gennem adfærdskampagner og events. I årets løb er der gennemført flere initiativer, eksempelvis miljørigtig udvikling og optimering af forsyningsanlæg, bygninger, installationer og udendørs områder. Et generelt karakteristika ved universitetets energiforbrug er, at det kun er ca. 10 pct., der kan henføres til den almindelige bygningsdrift. Det meste – og en fortsat stigende andel – er procesenergi anvendt i forsknings og uddannelsesaktiviteterne. Derfor er der fokus på at anvende energieffektivt udstyr og at optimere installationer og procesventilation. En anden central faktor for bæredygtig udnyttelse af ressourcerne er arealanvendelsen. Fra 2008 til 2015 har der været en fortætning på 21 pct. Dvs. at der er blevet gennemført flere aktiviteter på de eksisterende m2. Fortætningen vil fortsætte de kommende år, hvor universitetet samler størstedelen af sine aktiviteter i Lyngby, Ballerup og på Risø. I den forbindelse bliver der opført væsentligt færre nye m2 end der fraflyttes. De nye arealer er til gengæld moderne og energieffektive. I nybyggerier fokuseres der på bæredygtige løsninger ved at tage afsæt i DGNB-standarden (Deutsche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen), så der sikres en bred tilgang til bæredygtighed. I 2015 er antallet af ansatte og studerende øget med 4 pct., og universitetets samlede bygningsareal er steget med 2 pct. Alligevel er energiforbruget kun steget ca. 1 pct. fra 2014 til 2015, hvilket primært skyldes øgede forskningsaktiviteter. Det giver samlet et energiforbrug på 12,5 MWh/(årsværk og STÅ) i 2015. Den samlede affaldsmængde i 2015 er faldet med 17 pct. i forhold til 2014. Grønt regnskab


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above