Page 66

aarsrapport_2015

4.2 PERSONALE OG ARBEJDSMILJØ Personale og arbejdsmiljø PERSONALE Flere kvinder i forskning et ligestillingsprojekt med rektor som formand for projektets arbejdsgruppe. I projektet arbejdes der for at skabe en kultur og et arbejdsmiljø, der appellerer til begge køn, at ligestilling er en selvfølge for alle på universitetet, og at der er en vedvarende opmærksomhed forhindrer talenter, uanset køn, i at udvikle sig og gøre karriere på DTU. Projektet har indtil videre dannet grundlag for formulering stillingsopslag, 2) gender bias træning på DTU Lederprogrammerne, 3) fratrædelsesmateriale til opbygning af viden om medarbejdernes bevæggrunde for at søge væk og 4) fokus på tidsubegrænsede ansættelser på adjunkt- og forskerniveau. 66 BILAG Der er 40pct. internationale medarbejdere blandt DTU's videnskabelige stab. I 2015 godkendte DTU’s bestyrelse en ambitiøs ligestillingspolitik. Som led heri blev der nedsat på, at hverken synlige eller usynlige barrierer af fire målrettede leverancer: 1) revision af År 2015* 2014 2013 Professor i alt 178 167 158 heraf kvinder 9 % 7 % 8 % Lektor i alt 457 446 436 heraf kvinder 17 % 16 % 16 % Adjunkter i alt 82 91 95 heraf kvinder 27 % 27 % 26 % * Beregnet på baggrund af antal personer ansat pr. 31. december 2015. DTU Toplederprogrammet DTU Toplederprogrammet blev igangsat i 2015. Formålet med Toplederprogrammet er 1) at understøtte arbejdet med at implementere DTU’s Strategi, 2) at skabe tværfaglig synergi målrettet samarbejde og resultater på tværs af institutter, 3) at skabe sammenhæng i ledelsesforståelsen og ledelsesarbejdet via en tydelig kobling til DTU Lederprogrammet og 4) sikre inspirations-, trænings- og udviklingsmuligheder for topledere på DTU i et forum af ligestillede kolleger. Der er nedsat tre strategiske projektgrupper med mentorpar, der hver skal lave et oplæg til et strategisk projekt. Der har været afholdt en række fælles arbejdsdage for direktørkreds og direktion med fokus på fremdrift af de strategiske projekter samt på samarbejdsrelationen mellem direktørkreds og direktion. Kulturel forståelse Universitetet favner aktuelt 93 forskellige nationaliteter og godt 40 pct. internationale medarbejdere i den videnskabelige stab. Via afholdte workshops og oplæg er målet, at universitetets ansatte bliver bedre til at kommunikere og interagere både professionelt og socialt på tværs af kulturer, hvorved der skabes mere videnudveksling, flere innovative idéer samt en bedre trivsel.   ARBEJDSMILJØ Arbejdsulykker Der har været en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2015 set i forhold til 2014. Både i det faktiske antal arbejdsulykker med fravær, som resulterede i 331 fraværsdage, men også i ulykkesfrekvensen, 2) der er steget fra 2,1 til 2,7. Der er sket 7 alvorlige ulykker 2) Ulykkesfrekvens beregnes som antal arbejdsulykker med fravær pr. 1 million arbejdstimer.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above