Page 9

aarsrapport_2015

REVISIONSPÅTEGNING 1.3 PÅTEGNING 9 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af DTU’s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt at resultatet af DTU’s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision mv. ved universiteterne gennemlæst ledelsesberetningen, målrapportering om udviklingskontrakten og hoved- og nøgletal. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den 1. april 2016 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30 70 02 28 Torben Kristensen Statsautoriseret revisor Margrethe B. Bergkvist Statsautoriseret revisor


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above