Page 7

DTUavisen0714

New centre for water-related research Water DTU DTU conducts research in several water-related areas—water technologies, water systems, water resources, water management in a variety of contexts to mention but a few. DTU has now established a centre for water activities to house, expand and highlight its competencies in this area. DTU Environment has long been considering Foto Scanpix how to generate greater synergies between the many activities, particularly in light of the increasing focus on water in recent years. Problems associated with torrential rain, water treatment and drinking water quality present major challenges, but research is also being conducted in new areas, increasing the demand for water engineers.   nr. 7·2014  |  FORSKNING / RESEARCH  |  7 AA Det eneste effektive og fair virkemiddel synes at være en kilometer-baseret kørselsafgift, hvor taksten afhænger af, hvor og hvornår High car tax facilitates road pricing Congestion Despite Denmark having an excellent transport infrastructure that ensures the population a high degree of mobility measured by international standards, in the past decade we have witnessed a fall in road passability due to congestion in and around major urban areas. The problem arises primarily during rush hour, when many motorists find themselves in daily traffic jams. Unfortunately, there is no simple solution to the problem. The only effective and fair tool would seem to be a mileage-based road pricing charge. Foto dtu Min mening / My opinion Høje bilafgifter gør roadpricing lettere Trængselsproblemer Roadpricing er løsningen, hvis trængslen skal begrænses. De høje bilafgifter kan redde modellen. Af Niels Buus Kristensen, institutdirektør, DTU Transport Selv om Danmark i international målestok har en god transportinfrastruktur, der sikrer befolkningen høj mobilitet, har vi de seneste 10 år oplevet et fald i fremkommeligheden på grund af trængsel i og omkring de store byområder. Problemet opstår primært i myldretiden, hvor mange trafikanter dagligt sidder i kø. Desværre er der ingen enkel snuptagsløsning på trængslen. Infrastrukturkommissionens betænkning fra september 2013 konkluderede, at det vil kræve omfattende investeringer, hvis vejkapaciteten fremover skal kunne følge med den forventede kraftige stigning i efterspørgslen. Da de offentlige finanser er under pres, vil politikerne næppe være i stand til at finde de nødvendige milliarder. Så trængselsproblemerne vil formentlig fortsat vokse, både til en større del af døgnet og til større dele af vejnettet. Derfor må en ansvarlig politisk indsats sikre, at det eksisterende vejnet udnyttes optimalt. Hvis toppen skæres af trafikefterspørgslen i spidsbelastningen, kan man undgå en betydelig del af trængslen i fremtiden. Det eneste effektive og fair virkemiddel synes at være en kilometer-baseret kørselsafgift, hvor taksten afhænger af, hvor og hvornår man kører. Danmark er i en unik position på grund af vores uhensigtsmæssigt høje bilafgifter. Hvis vi indfører en kørselsafgift og samtidig sænker registreringsafgiften, kan vi mindske trængslen ved at gøre det dyrt at køre, hvor der er for meget trafik, uden at det samlet set bliver dyrere for bilisterne. Vi har altså guleroden, der kan sikre befolkningens opbakning til roadpricing. Det kræver et avanceret system med GPS-sporing af bilerne og transmission af data via mobilnettet. Teknologisk kan det lade sig gøre, og andre lande er inde i samme overvejelser. En væsentlig hindring er, at det endnu er usikkert, hvad et driftssikkert og fair system vil koste, og hvor høj betalingen skal være for at afhjælpe trængslen. IC4-skandalen og fejlslagne offentlige it-projekter får med god grund politikerne til at tøve med ny teknologi. Derfor bør man gennemføre det storskalaforsøg, som Trængselskommissionen har foreslået. Det vil kunne bringe os nærmere en afklaring af, om der er et fornuftigt forhold mellem de tunge systemomkostninger og gevinsterne: En bedre og mere regelmæssig trafikafvikling med færre og mindre forsinkelser, men også færre uheld og mindre miljøbelastning. I mellemtiden kan overgangen fra den nuværende afgiftsstruktur lettes ved at omlægge registreringsafgiften til en årlig afgift. Af Marianne Vang Ryde man kører. Mange stedet på DTU forskes der i emner, der relaterer sig til vand – vandteknologier, vandsystemer, vandressourcer, håndtering af vand i forskellige sammenhænge og meget andet. Nu har DTU fået et center for vandaktiviteter, som skal samle, udbygge og synliggøre DTU’s kompetencer på området. DTU Miljø har længe overvejet, hvordan der kunne skabes større synergi mellem de mange aktiviteter, også set i lyset af, at der i disse år er stigende fokus på vand. Problemer i forbindelse med monsterregn, vandbehandling og drikkevandskvalitet er meget åbenlyse, men der arbejdes også med nye områder inden for f.eks. energi og ressourcegenindvinding. Der er derfor også en stigende efterspørgsel på ingeniører til vandsektoren. DTU Miljø har således gennem nogle år arbejdet med idéen om et center for vandaktiviteter, og nu er Water DTU en realitet. Ni institutter er foreløbig involveret, og der er nedsat en task force, som skal fastlægge rammerne og profilen for centeret. Centeret er forankret på DTU Miljø med centerleder professor Peter Steen Mikkelsen og projektkoordinatorerne Charlotte B. Corfitzen og Camilla Bitsch i sekretariatet. En af de første aktiviteter bliver et internt DTU-seminar den 28. og 29. oktober, to halve dage med oplæg, posters, networking og workshops. Endeligt program og tilmelding til seminaret vil kunne findes på hjemmesiden midt i september. „På dette første seminar håber vi, at kredsen af deltagere kan udvides yderligere. DTU kommer til at stå endnu stærkere på området, hvis vi, der arbejder med vand på forskellige måder, kender hinanden. Water DTU vil kunne modtage henvendelser udefra og kanalisere dem de rigtige steder hen, ligesom centeret vil gøre det lettere for os at samarbejde om at løse de store samfundsudfordringer,“siger Peter Steen Mikkelsen. Scan to read FULL articles dtu.dk/1407 Nyt center for vandrelateret forskning Water DTU Et nyt center skal samle kræfterne og gøre DTU endnu stærkere inden for vandområdet. ■■Få mere at vide Peter Steen Mikkelsen, professor og centerleder, DTU Miljø, psmi@env.dtu.dk Læs mere på water.dtu.dk


DTUavisen0714
To see the actual publication please follow the link above