Page 10

0316

150 mio. kr. til forskning i fremtidens grønne energi CENTER Med sin største bevilling nogensinde støtter Villum Fonden et nyt forskningscenter på DTU. Centret skal udvikle teknologier til bæredygtig omdannelse af vedvarende energi til brændstof og kemikalier. CENTRETS SEKS DELPROJEKTER ’Villum Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals’ fokuserer på seks forskellige katalytiske metoder til at omdanne og lagre sol og vind som brændstoffer og kemikalier: 1. Fremstilling af brint ved elektrolytisk spaltning af vand 2. Fremstilling af brint ved direkte udnyttelse af solenergi 3. Produktion af elektricitet i brændselsceller 4. Termisk drevet omdannelse af CO2 til brændstoffer og kemikalier 5. Elektrokemisk omdannelse af CO2 til brændstoffer og kemikalier 6. Elektrokemisk omdannelse af N2 til ammoniak PARTNERE • DTU Fysik, DTU Energi, DTU Kemiteknik, DTU Nanotech, DTU Cen • Københavns Universitet • Syddansk Universitet • Stanford University and SLAC National Accelerator Laboratory, USA Af Anne Hansen Fem institutter og tre universiteter med DTU Fysik i spidsen har netop modtaget en bevilling på 150 mio. kr. fra Villum Fonden. De mange penge skal bruges til at forske i og udvikle nye energiteknologier i de kommende otte år. „Bevillingen giver os en unik mulighed for at bidrage til en grøn omstilling af det globale samfund. Vi får også en sjælden chance for at afprøve idéer undervejs, som er i højrisiko for ikke at lykkes, men til gengæld har potentialet til at blive det teknologiske gennembrud, som verden har brug for,“ fortæller professor Ib Chorkendorff, der skal lede det nye center, som får navnet ’Villum Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals’. Effektiv udnyttelse af vedvarende energikilder bliver i dag begrænset af manglende teknologi. Hvis ikke vi kan bruge energien straks – som oftest i form af elektricitet – går den til spilde. Hvis man derimod effektivt og billigt kunne omdanne energien til brændstoffer og kemikalier, kunne de fossile brændstoffer udfases både som råstof i kemikalieproduktionen og som energikilde. Målet for det nye Villum Center er at identificere og udvikle nye og billigere katalysatorer, der netop gør det muligt effektivt at fremstille bæredygtige brændstoffer og kemikalier i stor skala. Katalysatorer øger hastigheden i de kemiske reaktioner, der eksempelvis indgår i produktionen af brint ved hjælp af solenergi. I dag er katalysatorer enten ikke til rådighed, eller også er de for dyre, og derfor er de i mange tilfælde den begrænsende faktor i samfundets omstilling til bæredygtighed. „For at mindske tabene ved energiomdannelse har vi brug for en større teoretisk og eksperimentel viden om de strukturer og reaktionsbetingelser, som skaber en god katalysator,“ forklarer Ib Chorkendorff. „I det nye center samler vi en gruppe af fremragende forskere fra Danmark og fra et af USA's bedste universiteter, Stanford. Ved at kombinere vores ekspertise inden for teori og eksperimenter er målet at skabe de nødvendige gennembrud inden for katalyseforskningen.“ kataAf Lotte Krull Da professor Ib Chorkendorff blev ansat på DTU Fysik i 1987, mødte han en anden nyansat forsker på instituttet, Jens Kehlet Nørskov. Ib var specialiseret i den eksperimenterende del af fysikken og stod ofte i laboratoriet med sine forsøg. Jens var teoretikeren, som lagde sine primære kræfter i beregninger. Sammen opdagede de den enorme fordel, der er ved at sætte sig sammen og anskue en problemstilling teoretisk såvel som praktisk. Og nu – næsten tre årtier efter deres første møde – har de fortsat dette samarbejde, nu blot på hver sit kontinent: Ib Chorkendorff som leder af katalyseforskningen på DTU Fysik i Lyngby og nu leder af 'The Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals'. Jens Kehlet Nørskov som professor ved Stanford University. Trods afstanden har de fortsat samarbejdet, og omkring en tredjedel af forskningen i det nye center skal udføres af Jens Kehlet Nørskovs forskergruppe i USA. Samarbejdet som arbejdsform har de begge fortsat som ledere af deres respektive grupper. Og netop samarbejdet er afsættet til helt nye idéer, fortæller Ib Chorkendorff: „Min forskergruppe samles ofte til rimelig store gruppemøder mellem teoretikerne og de eksperimenterende fysikere. Her løser vi problemstillinger i vores forskning, og ofte fører det til nye idéer. Nogle gange er det ikke til at sige, hvem der egentlig fik idéen, fordi den opstår ud af en diskussion. Det er sammen, vi får idéerne.“ Denne samarbejdsform mellem katalyseforskerne er senere blevet kopieret verden over. Men de første skridt blev taget i Lyngby. DKK 150 million for research into the green energy of the future CENTRE Five departments and three universities led by DTU Physics have just received a grant of DKK 150 million from Villum Fonden. This appreciable sum is to finance research into and development of new energy technologies over the next eight years. “The grant gives us a remarkable opportunity to contribute to the green transformation of global society. It will also provide us with a rare chance to test ideas along the way—ideas that come with a high risk of not succeeding, but which simultaneously have the potential to become provide the technological breakthroughs the world needs,” relates Professor Ib Chorkendorff, who will be in charge of the new ‘Villum Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals’. Efficient use of renewable energy sources is currently limited by the lack of technology. If we cannot use the energy immediately— most often in the form of electricity—it goes to waste. However, if we can efficiently convert it into fuels and chemicals, we might be able to phase out fossil fuels. Vi får idéerne sammen BRAINSTORM De gode idéer opstår ofte, når professor Ib Chorkendorff samler sine kolleger til gruppemøder. ■■Få mere at vide Professor Ib Chorkendorff, professor, DTU Fysik, ibchork@fysik.dtu.dk FOTO MIKAL SCHLOSSER Professor Ib Chorkendorff samler forskere fra Danmark og USA i sit nye center. Professor Ib Chorkendorff brings together researchers from Denmark and the USA in his new centre. Having ideas together BRAINSTORMING When Professor Ib Chorkendorff was taken on by DTU Physics in 1987 he soon met Jens Kehlet Nørskov, another researcher who had recently joined the department. Ib was a specialist in the more experimental side of physics. Jens, in contrast, was a theorist who devoted most of his efforts to calculations. 10  |  FORSKNING / RESEARCH  |    NR. 3·2016


0316
To see the actual publication please follow the link above