Page 10

Report

Registeranalysen giver et længere perspektiv ved at undersøge årgangene 2003, 2008 og 2012 – fx di-mittendernes beskæftigelsessituation et år, fem år og ti år efter dimission3. Dette analysedesign er valgt for både at kunne give et indblik i udviklingen i dimittendernes beskæftigelsessituation over tid, samtidig med at vi kan zoome ind på de seneste tre årgange i surveyen. Designet har altså flere fordele. Det er dog vigtigt, at læseren holder sig for øje, hvilken population der bliver omtalt undervejs i undersøgelsen. Læseren kan let orientere sig heri via den kildehenvisning, der fremgår under alle tabeller og figurer i undersø-gelsen. Svarprocent og repræsentativitet i spørgeskema-undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er i alt udsendt til 3.106 dimittender fra DTU’s 2-årige kandidatuddannelse. Der er opnået svar fra 43 % af 1.332 dimittender. Baseret på en bortfaldsanalyse vurderer DAMVAD Analytics, at der ikke er skævt bortfald i dimittendun-dersøgelsen, og at spørgeskemaresultaterne dermed er repræsentative for den samlede dimittendpopulation fra de årgange, som undersøgelsen omfatter. Det metodiske grundlag for undersøgelsen gennem-gås mere detaljeret i kapitel 8. 1.4 Læsevejledning Dette afsnit skitserer rapportens kapitelinddeling, der er, som følger: Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af under-søgelsen. 3 Registerdata er indsamlet i september 2015, og på daværende tidspunkt var de nyeste registerdata fra 2013. Det betyder, at hvis man vil se et år frem i tiden ift. dimittendernes beskæftigelsessituation, har vi taget ud-gangspunkt i 2012-dimittendårgangen. Med 2003-dimittendårgangen er vi Kapitel 3 beskriver dimittendernes arbejdsmar-ked, herunder deres beskæftigelsessituation, an-sættelsestype, branche- og sektortilknytning, løn mv. I kapitel 4 undersøger vi dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet, herunder hvilke faktorer der har haft betydning for, at dimittenderne fik deres før-ste job, hvilke indgange dimittenderne har benyttet for at finde jobbet mv. I kapitel 5 undersøger vi, hvilke kompetencer dimit-tenderne har opnået i løbet af deres studium, og vi beder dimittender og aftagere vurdere, i hvilken grad disse kompetencer er relevante på arbejds-markedet. Derudover samler vi op på de fire typolo-gier for forskellige jobtyper, som DAMVAD opstil-lede i dimittend- og aftagerundersøgelsen i 2012. I kapitel 6 kigger vi nærmere på dimittender og afta-geres oplevelse af værdien af internationalisering af DTU’s uddannelser både i form af udvekslingsop-hold og internationalisation at home. Endelig opsummerer vi i kapitel 7 dimittender og af-tageres samlede vurdering af uddannelsen, her-under deres vurdering af fx studiemiljøet og uddan-nelsens kvalitet. Endelig følger der bagerst i rapporten en række bi-lag. Det drejer sig om en række tabeller og figurer fra registeranalysen og spørgeskemaundersøgel-sen, spørgeskema, interviewguide og kodebog. De findes i bilag 1-5. generelt i stand til at se ti år ud i fremtiden til 2013, mens det tilsvarende er fem år for 2008-dimittendårgangen. 10 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above