Page 100

Report

og mo-delle-ring at udvikle rele-vante model-ler, sy-stemer og/eller pro-cesser til løs-ning af tekno-logis- ke pro-ble-mer Evnen til at an-vende teknisk-viden-skabe-lige teo-rier og meto-der Evnen til at vurdere faglige løsnin-ger ud fra et bære-dygtig-heds- 100 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above