Page 101

Report

per-spektiv Evnen til at an-vende tekno-logisk viden på nye og kre-ative måder i løsnin-gen af tekno-logiske pro-blem-stillin-ger Evnen til at løse tekni-ske pro-blem-stillin-ger ved at kom-binere forskel-lige fag-lige ele-menter fra din uddan-nelse DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 101


Report
To see the actual publication please follow the link above