Page 102

Report

Evnen til selv-stæn-dig at kombi-nere tekno-logisk viden med vi-den om forret-ning, le-delse og or-ganisa-tion Evnen til at ar-bejde med alle fa-ser i et projekt, her-un-der eks. ud-ar-bej-delse af tids-planer, ud-form-ning og doku-menta-tion 102 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above