Page 103

Report

Evnen til at an-vende ele-menter af forsk-ning til at ud-vikle idéer PERSONLIGE/SOCIALE KOMPETENCER Spørgsmålene i dette afsnit handler om, i hvilken grad du vurderer, at du har tilegnet dig en række per-sonlige og sociale kompetencer på din kandidatuddannelse, og i hvilken grad du vurderer, at disse kom-petencer er relevante på arbejdsmarkedet. Det kan fx være evnen til at tage ansvar for egen faglig udvik-ling. 21. Tilegnelse af personlige og sociale kompetencer på kandidatuddannelsen og relevans i forhold til arbejdsmarkedet (Sæt to kryds pr. udsagn, et for hver af de to parametre) I hvilken grad vurderer du, at du gennem din kandidatuddannelse har tilegnet dig følgende kompetencer?: I hvilken grad vurderer du, at disse kompeten-cer er relevante på arbejdsmarkedet? I høj grad I nogen grad I min-dre grad Slet ikke Ved ikke I høj grad I nogen grad I min-dre grad Slet ikke Ved ikke Evne til skriftligt at for-midle op-nå-ede re-sultater struk-tureret og klart DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 103


Report
To see the actual publication please follow the link above