Page 108

Report

DTU fået er-faring med at samarbejde med stude-rende fra an-dre kulturer Jeg har gen-nem mine studier på DTU opbyg-get et inter-nationalt net-værk 108 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Jeg oplevede DTU som et internationalt orienteret universitet, for så vidt an-går undervis-ning Jeg oplevede DTU som et internationalt orienteret universitet, for så vidt an-går forskning Jeg oplevede DTU som et internationalt universitet, for så vidt an-går studie-miljø


Report
To see the actual publication please follow the link above