Page 11

Report

2 Sammenfatning Denne sammenfatning diskuterer de væsentligste resultater og fund fra dimittend- og aftagerundersø-gelsen. Resultaterne fortæller både de mange posi-tive historier, men også en række udviklingspotenti-aler i DTU’s kandidatuddannelser. Afslutningsvis sammenholdes 2015-resultaterne med resultaterne fra dimittend- og aftagerundersø-gelsen fra 2012. Data og resultater – opsummeret  Som beskrevet ovenfor baserer denne dimittend- og aftagerundersøgelse sig på en registeranalyse med data fra Danmarks Statistik, hvor vi ser nær-mere på tre dimittendårgange: 2003, 2008 og 2012. I registeranalysen ser vi på hele populatio-nen af dimittender på de tre årgange.  Derudover inddrager vi resultater fra den gennem-førte spørgskemaundersøgelse, hvor 1.332 dimit-tender har besvaret de udsendte spørgeskemaer.  Endelig inddrager vi viden og pointer fra de 50 gennemførte kvalitative interview med aftagere af dimittender fra DTU. For en nærmere beskrivelse af metoder og data henvises til kapitel 8. 2.1 Hvad karakteriserer DTU’s kandidater (i tal)? 85 pct. af de medvirkende dimittender i spørgeske-maundersøgelsen angiver, at de er kommet i job in-den for seks måneder efter deres dimission, mens det i følge registeranalysen for årgangene 2003, 2008 og 2012 i gennemsnit gælder 67 pct. af alle dimittender. 68 pct. af alle dimittender arbejder i den private sek-tor, hvor brancher såsom ”Erhvervsservice”, ”Of-fentlig administration, undervisning og sundhed” og ”Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed” 4 Alle tal i dette afsnit baserer sig på registerdata. 5 Alle tal i dette afsnit baserer sig ligeledes på registerdata. er højt repræsenterede. Efter ni år er andelen af di-mittender i den private sektor steget til 78 pct. DTU’s dimittender skifter kun sjældent mellem forskellige brancher ved jobskift, og generelt bliver dimitten-derne også længe i deres job. Efter ti år har alle di-mittender i gennemsnit kun skiftet job to gange. Størstedelen arbejder i hovedstadsområdet, og 4 pct. af alle dimittender er selvstændige efter ni år. Markant flere danske dimittender er selvstændige sammenholdt med udenlandske dimittender fra DTU4. Den gennemsnitlige startløn er 32.810kr, og ti år ef-ter er den steget til gennemsnitligt 49.029kr (regi-sterdata) 5. Typiske jobfunktioner blandt de medvirkende dimit-tender i spørgeskemaundersøgelsen er analyse og mere fagspecifikke opgaver. Dimittenderne får typisk deres job gennem et stil-lingsopslag eller via deres faglige netværk. Og 84 pct. af de medvirkende dimittender angiver, at de har fået job inden for deres faglige hovedområde6. De 40 medvirkende dimittender, som var uden job, da spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført, vurderer, at årsagen til deres ledighed er stor kon-kurrence om job og mangel på relevant arbejdser-faring. 2.2 Hvad lægger aftagerne vægt på ved an-sættelsen af en dimittend? De adspurgte aftagere lægger ikke overraskende meget stor vægt på dimittendernes kompetencer i en ansættelsessammenhæng – det være sig både de generelle ingeniørfaglige, kernefaglige og per-sonlige kompetencer. Mere herom i afsnit 2.3. 6 Dette afsnit baserer sig på spørgeskemaundersøgelsen blandt dimitten-der på årgangene 2012-2014. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 11


Report
To see the actual publication please follow the link above