Page 113

Report

12 Bilag 4, Interviewguide til aftagerinterview 12.1 Introduktion Med dette interview vil vi gerne afdække, hvorvidt de kompetencer, dimittender/civilingeniører fra DTU op-når gennem studiet, imødekommer de behov, I oplever både nu og fremadrettet. Derfor vil DTU gerne bruge jeres råd, erfaringer og behov som input til udvikling af DTU’s kandidatuddan-nelse. Analysen kortlægger dermed, om der er et match mellem de kompetencer, I efterspørger, og dimit-tendernes kompetencer. DTU-kandidater er i denne sammenhæng civilingeniører fra DTU (dvs. dimittender med en kandidatgrad og ikke diplomingeniører) med særligt fokus på dem, der er blevet færdiguddannet i løbet af de seneste tre år. 12.1.1 Baggrundsoplysninger om arbejdspladsen o Interviewpersonens stilling i firmaet og relation til DTU-dimittender? (nærmeste chef, hr, top-chef …) o Branche, primære aktiviteter, antal ansatte, internationalt/dansk etc. (researches på forhånd) o Antal civilingeniører fra DTU ansat? (firma/afdeling) o Hvilke kandidatlinjer fra DTU ansætter I/du fra? (afdeling/firma) o Ansætter I primært civilingeniører fra DTU eller fra andre ingeniørrelaterede uddannelser? 12.2 Efterspørgsel og vurdering af kompetencer  Hvilke kompetencer er I generelt på udkig efter, når I ansætter nyuddannede kandidater (civilingeniø-rer) fra fx DTU? o I hvilket omfang er kandidatens tidligere studiejobs/opgavesamarbejde mv. af betydning? o I hvilket omfang er kandidatens studieaktiviteter (studenterpolitik, andre foreninger) af betyd-ning o Hvilken betydning har det, at dimittenden har færdiggjort sit studie på normeret tid? o I hvilket omfang er kandidatens udlandsophold af betydning? o Hvilken betydning havde det, at dimittenden var uddannet fra DTU?  Generelle ingeniørfaglige kompetencer er fx: evne til at indgå i udviklings- og forskningsmiljøer, kunne afgrænse og evaluere komplekse problemstillinger, viden om økonomi, ledelse og projektar-bejde og evne til at løse tekniske problemstillinger  Kernefaglige kompetencer: relaterer sig specifikt til uddannelsens faglige område  Personlige kompetencer: eks. evne til at tage ansvar for egen faglig udvikling, evne til at indgå i teamarbejde og formulere sig på engelsk  Hvilke generelle ingeniørfaglige kompetencer efterspørger I/du, når I/du ansætter en kandidat fra DTU? DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 113


Report
To see the actual publication please follow the link above