Page 12

Report

Derudover betyder dimittendernes karakterer me-get, fordi det signalerer seriøsitet omkring studiet, høj faglighed og høj disciplin. For mange aftagere er det samtidig en forudsæt-ning, at dimittenderne har noget praksis- eller er-hvervserfaring via et studiejob, projekt- eller specia-lesamarbejde mv. Fordelen er, at dimittenderne i højere grad er i stand til at anvende deres teoretiske viden i en konkret praktisk sammenhæng. De er så-ledes bedre til at målrette deres produkt eller ser-vice til kundernes behov. Nogle aftagere benytter kendskabet til de stude-rende/ dimittenderne via deres tilknytning til arbejds-pladsen i form af fx et specialesamarbejde som en decideret rekrutteringskanal. Dette skyldes, at de har fået et godt indblik i dimittendens faglige for-måen og personlighed. 2.3 Dimittenderne har efterspurgte kompe-tencer Såvel dimittender som aftagere er enige om, at di-mittenderne er gode til at anvende deres viden til at løse problemstillinger ved at benytte deres faglig-hed og viden på nye måder. Som eksempel svarer 90 pct. af dimittenderne i spørgeskemaundersøgelsen, at de gennem uddan-nelsen i nogen eller høj grad har opnået evnen til at udvikle relevante modeller, systemer og/eller pro-cesser til løsning af teknologiske problemer via ana-lyse og modellering, mens 87 pct. også mener i no-gen eller høj grad, at denne kompetence er relevant og anvendelig på arbejdsmarkedet7. 7 Jf. figur 5.2 De adspurgte aftagere uddyber, at dimittendernes evne hertil baserer sig på deres generelle ingeniør-faglige kompetencer og tekniske forståelse, som gør dem i stand til selvstændigt at afkode arbejds-opgavernes kompleksitet og finde frem til værdi-fulde og lønsomme løsninger og resultater. Hvad angår dimittendernes personlige og sociale kompetencer, er dimittender og aftagere enige om, at DTU’s dimittender er gode til at samarbejde både med kolleger med samme faglige profil og på tværs af fagligheder. De er særdeles gode til at afgrænse komplekse problemstillinger og har stærke engel-ske sprogkompetencer. Samtidig mener aftagerne, at dimittendernes kerne-faglige kompetencer er stærke og direkte anvende-lige i jobbet. Hvor en gruppe af aftagere mener, at det er væsentligt at værne om og udbygge de ker-nefaglige kompetencer (det er især de FoU-tunge virksomheder), mener en anden gruppe aftagere, at dimittenderne med fordel kan klædes bedre på, hvad angår deres evne inden for projektledelse, de-res forretningsforståelse og ledelseskompetencer (det er ofte de mindre og mellemstore virksomhe-der). 2.4 Dimittenderne har via udlandsophold fået internationalt udsyn Hver fjerde dimittend fra spørgeskemaundersøgel-sen tager på udlandsophold. Dimittenderne oplever via deres udlandsophold at have fået stærkere fag-lige og personlige kompetencer som fx bedre evne til at samarbejde på tværs af kulturer, et internatio-nalt netværk, forbedrede sprogkompetencer og et styrket CV. 12 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above