Page 13

Report

Aftagerne er enige i, at det giver dimittenderne et bredere internationalt udsyn og stærke evner til at samarbejde på tværs af landegrænser og kulturer at have været på udlandsophold. 2.5 Kvalitet og relevans er i højsæde i kandi-datuddannelserne Dimittender og aftagere er generelt enige om, at både kvalitet og relevans er i højsæde i DTU’s kan-didatuddannelser. Vurderingen af kandidatuddan-nelsernes kvalitet er meget positiv, og 97 pct. af di-mittenderne mener i høj eller nogen grad, at uddan-nelserne er af høj kvalitet, og 94 pct. mener, at ud-dannelsen levede op til deres forventninger. Aftagerne har samme indtryk af uddannelserne og ved, hvad de får, når de ansætter en dimittend fra DTU – som de beskriver det. 86 pct. af dimittenderne mener, at uddannelsen matcher de krav, der bliver stillet på arbejdsmarke-det. Det bakker aftagerne ligeledes op om. De me-ner, at dimittenderne er klædt godt på, hvad angår både de generelle ingeniørfaglige, kernefaglige og personlige kompetencer, og de er hurtige til at ind-finde sig på jobbet og deres arbejdsopgaver. 2.6 Sammenligning med 2012-resultater Det er væsentligt indledningsvis at pointere, at DTU i 2012 valgte at gennemføre en spørgeskemaunder-søgelse blandt dimittender samt 50 kvalitative inter-view med aftagere. I 2015 indgår de samme meto-diske elementer, dog inddrager 2015-rapporten li-geledes registerdata, der som nævnt beskriver hele populationen af dimittender (modsat spørgeskema-undersøgelsen, der udelukkende baserer sig på de indkomne besvarelser). I det følgende er det således kun muligt at sammen-ligne resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative fund for 2012 og 2015. Det bør også bemærkes, at det ikke er den samme dimittend-gruppe, der medvirker i de to undersøgelser, hvorfor man ikke kan konkludere noget om udviklingen i de-res vurdering eller besvarelser. Dimittendernes vej ind på arbejdsmarkedet Overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked er overordnet set den samme positive historie i dag sammenholdt med 2012, hvor 85 pct. kommer i ar-bejde inden for seks måneder efter afslutningen af deres kandidatuddannelse i 2015-undersøgelsen sammenholdt med 88 pct. i 2012-undersøgelsen. Forskellen mellem de danske og udenlandske dimit-tender er ligeledes uændret i de to undersøgelser – de danske dimittender er stadig hurtigere i arbejde end deres udenlandske meddimittender. Der er heller ingen forskel mellem undersøgelser-nes resultater på spørgsmålet om sammenhæng mellem uddannelse og job. En meget høj andel af dimittenderne angiver stadig, at de har fået et job, der ligger inden for deres faglige område (dvs. en-ten i direkte forlængelse af deres speciale, eller in-den for deres kandidatretnings typiske ansættelses-område). Den mest markante forskel mellem de to undersø-gelser er andelen af dimittender, som er ansat inden for den private sektor. I 2015-undersøgelsen er 74 pct. ansat i den private sektor sammenholdt med 55 pct. i 2012-undersøgelsen. Flere studerende tager på udveksling under kandi-datuddannelsen Der er sket en forøgelse i andelen af dimittender, der er taget på udvekslingsophold. Hvor det i 2012- undersøgelsen drejede sig om 19 pct., er det i 2015- DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 13


Report
To see the actual publication please follow the link above