Page 14

Report

undersøgelsen steget til 25 pct. af de medvirkende dimittender. Hvad angår spørgsmålene til ”internationalisation at home”, oplever dimittenderne stadig DTU som et in-ternationalt universitet ift. forskning og studiemiljø. Stadig stor tilfredshed med kvalitet og relevans Overordnet set er resultaterne fra de to dimittend- og aftagerundersøgelser relativt ens, hvilket vidner om, at undersøgelserne har en høj reliabilitet. Med det samme undersøgelsesdesign og brug af meto-der er det muligt at genskabe stort set de samme resultater. Det betyder således, at designet under-støtter en fælles forståelse af spørgsmålenes vinkel blandt dimittender og aftagere, hvorfor man ikke kan rejse nogen kritik af, om spørgsmålene er tvetydige og ikke måler det samme i 2015, som de gjorde i 2012. Generelt er der stadig en utrolig høj tilfredshed med kvaliteten i DTU’s uddannelser, og dimittendernes vurdering af kvaliteten har ikke ændret sig. I begge dimittend- og aftagerundersøgelser vurderer op mod 100 pct. af de medvirkende dimittender, at kan-didatuddannelsen i høj eller nogen grad er af høj kvalitet og levede op til deres forventninger. Fortsat god harmoni mellem opnåede kompetencer og kompetencers relevans Både dimittender og aftagere er i begge undersø-gelser enige om, at kandidatuddannelserne mat-cher de krav, der stilles på arbejdsmarkedet – hvil-ket gælder både dimittendernes generelle ingeniør-faglige, kernefaglige og personlige/sociale kompe-tencer. Dimittenderne mener i høj eller nogen grad, at de har opnået en række ingeniørfaglige, kerne-faglige og personlige kompetencer gennem studiet og vurderer samtidig, at disse er relevante på ar-bejdsmarkedet. Det gælder fx dimittendernes stærke evne til at analysere og anvende deres viden til løsning af tekniske problemstillinger og kombi-nere forskellige faglige elementer fra deres uddan-nelse. Dimittenderne efterspørger stadig mere forretnings-forståelse og projektledelse på studiet Ligesom i 2012-undersøgelsen efterspørger dimit-tenderne i dag stadig en større forretningsforstå-else, og de savner mere fokus på projektledelse som en del af deres generelle ingeniørfaglige kom-petencer. Denne efterspørgsel har således ikke æn-dret sig. Og mens dimittenderne er ret enige om, at det bør være et element i kandidatuddannelsen, er aftagerne ligesom i 2012-undersøgelsen meget splittede på det spørgsmål. For nogle aftagere vil det være en klar fordel, at dimittenderne er klædt bedre på ift. forretningsforståelse og projektledelse, mens andre aftagere mener, at det vil gå ud over fagligheden i kandidatuddannelsen. Ifølge dimittenderne er der i dag stadig for lidt fokus på at udvikle nogle af de personlige kompetencer i kandidatuddannelsen som fx bedre mundtlige for-midlingsevner. I både 2012- og 2015-undersøgel-sen mener hver fjerde dimittend, at de personlige kompetencer har for lille vægt i kandidatuddannel-sen. 14 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above