Page 15

Report

3 Dimittendernes arbejdsmarked I dette kapitel undersøger vi det arbejdsmarked, som dimittenderne fra DTU kommer ud på. Hvor ar-bejder de? Hvor mange finder et arbejde? Hvad tje-ner de, og hvor mange er selvstændige? Disse spørgsmål og flere vil blive besvaret i dette kapitel. Analysen bygger på surveydata fra de sidste tre di-mittendårgange, 2012, 2013 og 2014, og en regi-steranalyse af de tre årgange 2003, 2008 og 2012. Registeranalysen giver et perspektiv på dimitten-dernes kort- og langsigtede karriereveje. 3.1 Kort om dimittenderne Overordnet set fordeler dimittenderne i de nyeste årgange sig på 28 kandidatretninger, som det frem-går af tabel 3.1. TABEL 3.1 Dimittendernes fordeling på kandidatretninger (årgang 2012, 2013, 2014) Kandidatretning Antal Akvatisk teknologi 37 Anvendt kemi 91 Bioinformatik og Systembiologi 54 Bioteknologi 157 Byggeteknologi 319 Bygningsdesign 88 Bæredygtig energi 165 Design og innovation 161 Digitale medieteknologier 108 Elektroteknologi 217 Farmateknologi 20 Fysik og nanoteknologi 104 Fødevareteknologi 34 Geofysik og Rumteknologi 4 Informationsteknologi 242 Kemisk og biokemisk teknologi 113 8 Antallet af dimittender pr. årgang i registeranalysen er baseret på en kob-ling af STADS-data fra DTU’s studieadministrative system med Danmarks Statistiks registre (KOTO & BEF). Da Ikke alle dimittender fra STADS kan Konstruktion og mekanik 143 Lyd og akustisk teknologi 50 Mat. modellering og computing 170 Materiale- og procesteknologi 35 Medicin og teknologi 116 Miljøteknologi 138 Olieteknologi 35 Planlægning, innovation og ledelse 269 Telekommunikation 73 Transport og logistik 53 Vindenergi 95 Ingen retning 15 Fotonik 0 Hovedtotal 3.106 Kilde: DAMVAD Analytics 2015, DTU’s administrative data N=3.106 Note: Der er ingen studerende, der er dimitteret fra kandidatuddannelsen Fotonik i perioden 2012-2014, hvorfor denne kandidatretning ikke medvir-ker i dimittend- og aftagerundersøgelsen. Årgangsstørrelsen er nogenlunde konstant på ca. 1.000 studerende for årgange 2012, 2013 og 2014. Der er dog sket en markant forøgelse fra 2003 (589 dimittender) til 2008 (739 dimittender) og endelig til 2012 (1.046 dimittender)8. Mandlige dimittender er på tværs af alle de valgte årgange i overtal. Gennemsnittet er 71 pct. på tværs af de tre årgange 2012, 2013 og 2014, mens det på tværs af årgangene 2003, 2008 og 2012 er 72 pct. Der er altså ingen ændring i fordelingen mellem kønnene over perioden. genfindes i Danmarks Staitisks registre, er antallet af studerende på de pågældende årgange reelt højere, navnlig 640 i 2003, 784 i 2008 og 1.048 i 2012. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 15


Report
To see the actual publication please follow the link above