Page 17

Report

9 pct. ledige. Kategorien ”andet” stiger fra 8 pct. i første kvartal til 14 pct. efter halvandet år. Dette hænger formentlig sammen med udvandring, især blandt de udenlandske dimittender (se kapitel 6). Di-mittender under videre uddannelse er ligeledes fal-det fra 7 pct. i første kvartal til 0 pct. i sjette kvartal. De fleste dimittender kommer relativt hurtigt i ar-bejde. For den typiske DTU-dimittend, målt som medianen, går der fire uger, inden dimittenden er i job. Det foretrækkes at anvende medianen frem for det gennemsnitlige antal uger, da sidstnævnte er outliersensitivt og således påvirkes uforholdsmæs-sig meget af enkelte dimittender, der går flere år, før de får arbejde i Danmark – enten som ledige eller fordi de fortsætter deres uddannelse, er udrejst eller lignende. Mindst 25 pct. af dimittenderne kommer i job allerede efter en uge, mens mindst 25 pct. af di-mittenderne går mere end 14 uger, før de får ar-bejde i Danmark. Udvikling i ledighed efter dimission på tværs af år-gange Figur 3.1.viser den gennemsnitlige udvikling i ledighed og øvrig arbejdsmarkedsstatus for de tre udvalgte år-gange 2003, 2008 og 2012. Dimittendernes beskæftigelsesstatus i tiden umiddel-bart efter deres dimission er imidlertid følsomt over for konjunkturer. Tallene vil dermed typisk dække over store forskelle på tværs af årgange. I figur 3.2. ses andelen af dimittender, der er ledige 1 – 6 kvartaler efter dimission fordelt på årgang. For at be-lyse den seneste udvikling, fremgår også udviklingen for årgang 2013 og 2014 i tillæg til årgangene 2003, 2008 og 2012, der udgør standardpopulationen for re-gisteranalysen i denne rapport. Her ses det ikke overraskende, at dimittendernes va-righed i ledighed er præget af konjunktursvingninger. 12 Se Danmarks Statistik 2010: ”Tema: Bobler og finanskrise – danske konjunkturudsving 1999-2010” 2008-årgangen, der kom på arbejdsmarkedet efter en periode med ekspansion fra 2004-2007, gik således forholdsvis kort tid i ledighed efter dimission. Omvendt har dimittendernes varighed i ledighed for de øvrige år-gange været præget af de foregående kriser og efter-følgende recessioner, navnlig den såkaldte ”IT-boble”, der sprang i 2000 og den seneste finanskrise, der ud-brød efteråret 200812.For 2014-årgangen, ser det dog ud til at kurven er knækket og at dimittendernes varig-hed i ledighed igen er faldende. FIGUR 3.2 Andel ledige på årgang (kvartaler efter dimission) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2008 2012 2013 2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 6. kvartal Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: Følgende registre er benyttet: KOTO, BEF, UDDA og DREAM. N=Årgang 2003 (589), 2008 (739), 2012 (1046), 2013 (949) og 2014 (<1105). Det ska bemærkes, at det for 2014-årgangen er relativt få di-mittender, der kan følges 4-6 kvartaler efter dimission. Dette kan for-klare, at ledigheden i 4. ktvt. For 2014-årgangen afviger noget fra den generelle tendens med faldende ledighed over tid fra dimission. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 17


Report
To see the actual publication please follow the link above