Page 18

Report

Når vi ser på forskelle mellem hhv. danske og uden-landske dimittender ift. udvikling i dimittendernes ar-bejdsmarkedsstatus13, viser det sig, at såvel ledig-heden som andelen af dimittender, der er i job, ge-nerelt er lavere blandt de udenlandske dimittender end de dankse dimittender. Efter første kvartal er le-digheden blandt udlændinge 24 pct., og 36 pct. er i job mod hhv. 32 pct. og 62 pct. for de danske dimit-tender, jf. figur 3.3. Efter et år er 14 pct. af de danske dimittender ledige sammenholdt med 12 pct. af de udenlandske, mens andelen, der er i job i Danmark, er 80 pct. blandt de danske dimittender og 55 pct. blandt udenlandske dimittender. Disse forskelle på danske og udenlandske dimittender skal ses i sam-menhæng med den høje andel udenlandske dimit-tender, der befinder sig i ”andet”-kategorien – for-mentlig fordi de er udvandret fra Danmark, jf. kapitel 6. Den fulde opdeling forefindes i bilag 2. 13 Udenlandske dimittender er defineret som udenlandske statsborgere. Statsborgerskabsstatus er opgjort primo 2015, og kilden er DREAM-data. FIGUR 3.3 Danske og udenlandske dimittendernes arbejds-markedsstatus Job Ledig Uddannelse Andet 3% 32% 62% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 18 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM i Danmark (kvartaler efter dimission) 6% 14% 80% 23% 18% 24% 36% 31% 12% 55% Dansk Udenlandsk Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: Følgende registre er benyttet: KOTO, BEF, UDDA og DREAM, N=2.374 (årgange 2003, 2008 og 2012) 3.3 Hvordan er dimittenderne tilknyttet ar-bejdsmarkedet? I surveyen har alle dimittender, der har et arbejde, angivet, hvilken type ansættelse deres første job var. 66 pct. blev ansat i en fast fuldtidsstilling, og 24 pct. blev ansat i tidsbegrænset fuldtidsstilling. Om-kring en tredjedel af alle dimittender, der har med-virket i surveyen, havde ikke en fastansættelse i de-res første job. De konkrete andele er oplistet i figur 3.4. De udenlandske dimittender bliver i lidt mindre grad ansat i faste fuldtidsstillinger (60 pct.), men bliver til


Report
To see the actual publication please follow the link above