Page 19

Report

gengæld i lidt højere grad ansat i deltidsjob, vikaria-ter og i virksomhedspraktik. Opdelingen mellem danske og internationale dimittender kan findes i bi-lag 1. FIGUR 3.4 Dimittenders ansættelsestype (årgang 2012, 2013 2014) 2% 66% 2% 1% 24% 0% 3% 1% Fast deltidsstilling Fast fuldtidsstilling Løntilskud Tidsbegrænset deltidsstilling Tidsbegrænset fuldtidsstilling Ved ikke/husker ikke Vikariat (fx barsel) Virksomhedspraktik Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 3.4 Fra job til job Vi er med registerdata for de tidligere årgange 2003 og 2008 i stand til at undersøge, hvor mange gange dimittenderne skifter job efter dimission. Vi ser på antallet af jobskift hhv. to, fire og ti år efter dimis-sion14. Tallene dækker kun over jobskift mellem for-skellige arbejdsgivere, og vi ser kun på dimitten-dens primærbeskæftigelse. Hvis man skifter stilling eller geografisk arbejdssted, men fortsat har samme arbejdsgiver, anses det altså ikke for et jobskift. 14 Der er et databrud i RAS 2007/2008, der betyder, at jobskift ikke kan beregnes i året 2007/2008. Dermed er antallet af jobskift efter ti år for-mentlig en smule underestimeret. Figur 3.5 viser, hvor mange jobskift dimittenderne i gennemsnit har inden for de første to, fire og ti år. Efter to år har hver anden i gennemsnit skiftet ar-bejde én gang, efter fire år har alle dimittenderne skiftet ca. én gang i gennemsnit, og efter ti år har dimittenderne i gennemsnit skiftet job lidt mere end to gange. I de første år skifter dimittenderne oftere arbejde, mens de med tiden bliver længere i deres ansæt-telse. FIGUR 3.5 Dimittenders gennemsnitlige antal jobskift (år efter dimission) 0,5 0,9 2,0 0,6 1,0 2,1 0,3 0,6 1,3 2 år 4 år 10 år Alle Dansk Udenlandsk Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er benyttet: KOTO, IDAP, RAS, BFL Note: For 2- og 4-års: N=1.328 (2003- og 2008-årgang), for 10-års: N=589 (2003-årgang) De udenlandske studerende skifter i gennemsnit markant mindre job. Efter to år har mere end hver anden danske dimittend i gennemsnit skiftet job, mens mindre end hver tredje udenlandske har skif-tet. Efter ti år er den relative forskel mellem danske og udenlandske dimittender størst, hvad angår antal DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 19


Report
To see the actual publication please follow the link above