Page 20

Report

jobskift, da danske dimittender har skiftet job 2,1 gange sammenholdt med de udenlandske dimitten-ders 1,3 gange i gennemsnit. 3.5 Selvstændige Figur 3.6 viser, hvor stor en andel af dimittenderne der har deres egen virksomhed i deres dimissi-onsår, efter fire år og efter ni år15. Ligesom i foregå-ende afsnit er kun årgange med tilgængelige data medregnet. Det er samtidig væsentligt at pointere, at der ses på er iværksættere i Danmark. Dimitten-der, som har startet virksomhed i andre lande end Danmark, er altså ikke med i opgørelsen. FIGUR 3.6 Andel selvstændige efter dimission Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er benyttet: KOTO, RAS. Note: 0 år: N=2.374 (alle årgange), 4 år: N=1.328 (2003- og 2008-årgang), 9 år: N=589 (2003-årgang) Lidt over 3 pct. af dimittenderne har egen virksom-hed, enten startet sideløbende med deres uddan-nelse eller i umiddelbar forlængelse af deres dimis-sion. Med årene stiger andelen af iværksættere til 4,1 pct. 15 Dimittenderne regnes som selvstændige, uanset om der er tale om pri-mær- eller sekundærbeskæftigelse, ud fra den betragtning at man ofte starter eget firma som en bibeskæftigelse. Figur 3.7 viser, at andelen af iværksættere blandt danske dimittender er mere end 2,5 gange så høj som andelen af iværksættere blandt de udenland-ske dimittender. Det er dog meget små populatio-ner, der arbejdes med. Det betyder, at der bag de 1,4 pct. udenlandske selvstændige befinder sig syv dimittender. FIGUR 3.7 Andel selvstændige i dimissionsåret 20 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er anvendt: KOTO, RAS, BEF, DREAM Note: N=2.374 (alle årgange) 3.6 Branche og sektor For at sige noget om hvilke sektorer dimittenderne er ansat i, anvender vi en kombination af register-data og data fra surveyen. I registerdata kan man se fordelingen mellem den offentlige sektor og den private sektor et, fem og ti år efter dimission. Som det fremgår af figur 3.8, sker der en bevægelse fra den offentlige mod den private sektor, dog med en overvægt til den private sektor gennem hele perioden. 3,2% 3,8% 4,1% 0 år 4 år 9 år 1,4% 3,8% Udenlandsk Dansk


Report
To see the actual publication please follow the link above