Page 21

Report

FIGUR 3.8 Fordeling mellem offentlig og privat sektor (antal år efter dimission) 67,8% 76,2% 77,8% 32,2% 23,8% 22,2% 1 år 5 år 10 år Offentlig sektor Privat sektor Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er benyttet: KOTO, BFL Note: 1 år: N=2.374 (2003-, 2008- og 2012-årgang), 5 år: N=1.328 (2003- og 2008-årgang), 10 år: N=589 (2003-årgang) Resultaterne fra surveyen ligger tæt på denne for-deling, idet 30 pct. er ansat i den offentlige sektor eller som ph.d.-studerende, jf. figur 3.9. Alle med-virkende dimittender i surveyen har maksimalt væ-ret ude på arbejdsmarkedet i tre år. En stor del af de dimittender, som ansættes i den offentlige sektor, ansættes som ph.d.-studerende enten på DTU eller andre universiteter (18 pct. jf. figur 3.9.). Det kan også forklare en del af bevægel-sen mod den private sektor, idet en andel finder et arbejde i det private efter deres ph.d.-grad16. 16 Se ”The DTU PhD programme: Results form a survey among PhD grad-uates and recruiters”, October 2015 FIGUR 3.9 Sektorfordeling, nuancering 12% 5% 2% 1% 13% 67% Private sektor Offentlige sektor ph.d.-studerende på DTU Ph.d.-studerende et andet sted end DTU Selvstændig Andet Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 3.6.1 Brancheopdeling Sektoropdelingen kan også nuanceres ved at an-vende registerdata til at belyse, hvilke brancher di-mittenderne finder ansættelse i17. I tabel 3.2 ses for-delingen af dimittender på Danmarks Statistiks mest overordnede branchegruppering (ti grupper). 17 Hvis dimittenden har flere ansættelser på nedslagstidspunktet, anven-des ansættelsen med det højeste antal løntimer. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 21


Report
To see the actual publication please follow the link above