Page 22

Report

TABEL 3.2 Branchefordeling hhv. 1 og 5 år efter dimission Branche 1 år 5 år Erhvervsservice 33,5% 29,5% Offentlig administration, under-visning og sundhed 25,2% 16,3% Industri, råstofindvind-ing og for-syningsvirk- somhed 19,1% 26,2% Information og kommunikation 11,4% 14,0% Handel og transport mv. 5,6% 8,4% Finansiering og forsikring 2,4% 2,8% Bygge og anlæg 2,2% 2,1% Ejendoms-handel og udlejning - - Kultur, fritid og anden service - - Total 99,4% 99,3% Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er benyttet: KOTO, BFL Note: 1 år: N=1.381 (2008- og 2012-årgang), 5 år: N=1.077 (2003- og 2008-årgang). ”-”: diskretioneret grundet færre end fem observationer. 2003-årgangen indgår ikke i den etårige beregning, da BFL kun findes fra og med 2008. Det fremgår her, at dimittenderne primært finder an-sættelse i tre branchegrupper: erhvervsservice, of-fentlig administration mv. og i industrien. Ét år efter dimission arbejder over en tredjedel af dimittenderne fra årgang 2008 og 2012 inden for ”Erhvervsservice”. Denne branchegruppe dækker bl.a. over virksomheder, der leverer specialiserede videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, fx virk-somhedsrådgivning, arkitekt- og ingeniørvirksom-hed samt videnskabelig forskning og udvikling, fx anvendt forskning og eksperimentel udvikling. Denne branchegruppe er også den relativt største efter fem år, om end andelen er faldet til 29,5 pct. Ét år efter dimission arbejder ca. en fjerdedel af di-mittenderne i ”Offentlig administration, undervisning og sundhed”. Dette falder drastisk efter 5 år til 16,3 pct. Det kan delvis skyldes, at der i denne branche er indeholdt ph.d.-studerende, som efter tre til fire år er færdige. Her vil en stor del søge mod det private erhvervsliv og altså over i andre brancher. Modsat er andelen, der arbejder i branchen ”Industri, råstof-indvinding og forsyningsvirksomhed”, steget fra 19,1 pct. af dimittenderne efter ét år til 26,2 pct. af dimittenderne efter fem år. Det er muligt at opdele de ti overordnede branche-grupper i mere nuancerede brancher. I tabel 3.3 er der en top-10-liste over, hvilke specifikke brancher dimittenderne er ansat i hhv. et og fem år efter di-mission fordelt på Danmarks Statistiks mest detal-jerede branchegruppering (sekscifret branche-kode). Her fremgår det, at ”Videregående uddannel-ser på universitetsniveau” er den branche, som flest dimittender arbejder i ét år efter dimission, hvilket er 11,8 pct. Efter fem år er den andel faldet til 4,3 pct. og er blevet overhalet af branchen ”Rådgivende in-geniørvirksomhed 22 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM inden for byggeri og anlægsar-bejder”, som er branchen med den største andel på 5 pct. TABEL 3.3 Dimittenders top-10-brancher efter hhv. et og fem år Branche 1 år 5 år Videregående uddannelser på uni-versitetsniveau 11,8% 4,3% Rådgivende ingeniørvirksomhed in-den for byggeri og anlægsarbejder 6,2% 5,0% Rådgivende ingeniørvirksomhed in-den for produktions- og maskintek-nik 4,0% 2,7% Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 3,7% 2,1% Fremstilling af farmaceutiske præpa-rater 2,8% 3,3% Computerprogrammering 2,7% 2,7% Konsulentbistand vedrørende infor-mationsteknologi 2,2% 1,9% Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 1,6% 1,1% Banker, sparekasser og andelskasser 1,0% 0,8% Fremstilling af høreapparater og 1,0% 1,1% dele hertil Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er benyttet: KOTO, BFL Note: N=1.328 (2003- og 2008-årgang)


Report
To see the actual publication please follow the link above