Page 23

Report

3.6.2 Branchemobilitet Det er desuden interessant at se på, i hvor høj grad dimittenderne skifter branche i løbet af deres karri-ere. Tabel 3.4 viser, hvor mange brancheskift dimitten-derne har haft over en femårig periode. Idet data kun er tilgængelige for perioden 2008-2013, vil der for 2003-årgangen være tale om en periode på fem til ti år efter dimission, mens der for 2008-årgangen er tale om antal brancheskift i de første fem år efter dimission. Der ses både på antal brancheskift mellem de me-get overordnede branchegrupperinger – dvs. skift mellem brancher, hvor der er relativt stor forskel på virksomhedens aktiviteter - og den mest detaljerede branchegruppering, hvor springet mellem virksom-hedernes aktiviteter også kan være tættere beslæg-tet. TABEL 3.4 Branchemobilitet over 5 år (årgang 2003 og 2008) Branche-gruppe-ring Gns. Me-dian Top- 25 pct. Top- 10 pct. Top- 5 pct. Min. – Maks. 10- gruppe 0,45 0 1 1 2 0-4 726- gruppe (6-cifret) 0,68 0 1 2 2 0-4 Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er benyttet: KOTO, BFL Note: N=1.328 (2003- og 2008-årgang). Top 25, 20 og 5 pct. angiver hhv. det 75. percentil, det 90. percentil og det 95.pecentil, mens medianen sva-rer til det 50. percentil. Dvs. at 50 pct. af dimittenderne har færre jobskifte end medianen, 75 pct. har færre jobskifte end det 75. percentil, svarende til minimum antal jobskifte for de 25 pct. dimittender med det højeste antal jobskifte (top 25 pct.). Min. og maks. angiver hhv. det laveste og det høje-ste antal jobskift blandt dimittenderne i perioden. 18 Dimittendernes typiske månedsløn er beregnet ud fra erhvervsindkom-sten og er en summering af al lønindkomst i e-indkomstregisteret, dvs. inkl. ATP-bidrag og personalegoder. Der ses på den samlede månedsløn i 2014-priser. Såfremt der er tale om flere bibeskæftigelser, summeres I gennemsnit skifter dimittenderne mellem de ti grove branchekategorier 0,45 gange over en fem-årig periode. Sammenholdt med et gennemsnitligt antal jobskift på mere end én gang over en femårig periode (se figur 3.4) er det altså under halvdelen af alle jobskift, der indebærer skift mellem brancher. Det ses samtidig, at mindst halvdelen af de beskæf-tigede dimittender har arbejdet inden for én og samme branche i hele perioden (medianen), mens mindst 25 pct. har skiftet branche mindst en gang, og mindst 5 pct. har gjort det mindst to gange. En-kelte har skiftet helt op til fire gange. Med Danmarks Statistiks mest nuancerede bran-cheopdeling i 726 brancher (sekscifret branche-kode) er der naturligvis flere brancheskift. I gennem-snit 0,68 skift. Omkring 2/3 af alle jobskift over en femårig periode (se figur 3.4.) indebærer således skift mellem forskellige brancher. Også her ses det dog, at mindst 50 pct. har arbejdet inden for én og samme branche i hele den femårige periode (medi-anen). 3.7 Hvor meget tjener en dimittend? I figur 3.10 er lønudviklingen for samtlige dimitten-der vist18. Som det fremgår, ligger lønnen relativt stabilt over det første år efter dimission. Der sker et lille fald svarende til 829 kr. i gennemsnit fra den første måned til seks måneder efter dimission. Dette kan hænge sammen med, at de mest eftertragtede dimittender får arbejde først. Derefter sker der en stigning i gennemsnitslønnen for hvert år ekstra, di-mittenderne er på arbejdsmarkedet. lønindtægten fra samtlige arbejdsgivere. Der ses alene på den samlede månedsløn for dimittender, der arbejder mellem 80 og 120 pct. af en fuld-tidsstilling, defineret som 160,33 timer om måneden. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 23


Report
To see the actual publication please follow the link above