Page 25

Report

indpendlerkommune med en andel på 19,8 pct. Med dette menes, at ca. en femtedel af alle dimittender, der arbejder i Lyngby, bor i en anden kommune. Københavns Kommune er den største udpendler-kommune med en andel på 35 pct. Med dette me-nes, at 35 pct. af alle dimittender, der bor i Køben-havns Kommune, arbejder i andre kommuner. I bi-lag 2 fremgår den fulde topfem for både ind- og ud-pendlerkommuner. FIGUR 3.11 Regional fordeling 91% 1 år 5 år 10 år 4% 6% 8% 2% 4% 7% 2% 3% 0% 1% 87% 1% 80% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er anvendt: KOTO, BFL. Note: populationsstørrelserne er forskellige for hhv. 1 år (N=1.381), 5 år (N=1.076) og 10 år (N=457) 3.9 Store virksomheder tager flest dimitten-der Halvdelen af alle dimittender, der har fundet et ar-bejde, er blevet ansat på arbejdspladser, der har over 500 ansatte. De fleste dimittender finder altså arbejde på store arbejdspladser. 7 pct. finder ar-bejde på små arbejdspladser med under 10 ansatte. De resterende 39 pct. fordeler sig ligeligt imellem de tre midterste kategorier som vist i figur 3.12. FIGUR 3.12 Hvor mange ansatte var/er der på den arbejdsplads, som du først blev ansat i? 7% 13% 13% 13% 50% 4% Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 Dimittenderne finder altså job i et bredt udsnit af ar-bejdspladser af forskellige størrelser, dog med en klar overvægt til de store firmaer. I surveyen har vi bedt alle medvirkende dimittender om at angive de-res første og nuværende arbejdsplads. Nogle ek-sempler på store etablerede firmaer er Rambøll, Novo Nordisk, Mærsk Oil og Philips. Også DTU selv er en stor aftager af deres egne dimittender. Mindre virksomheder som fx QP games og Volt er også af-tagere af dimittender fra DTU. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 25


Report
To see the actual publication please follow the link above