Page 27

Report

4 Overgang fra uddannelse til arbejdsmarked I dette kapitel zoomer vi ind på overgangen fra ud-dannelsen til arbejdsmarkedet. Hvad laver dimitten-derne i deres første job? Hvornår begynder overve-jelserne om job at indfinde sig? Hvordan og hvornår finder dimittenderne deres arbejde? Disse spørgs-mål og flere vil blive besvaret i dette kapitel. Samtidig inddrager vi aftagernes vurdering af, hvad de lægger vægt på, når de ansætter nye (nyuddan-nede) medarbejdere fra fx DTU. 4.1 Jobfunktion I spørgeskemaet blev dimittenderne bedt om at for-holde sig til, hvilke jobfunktioner de udfører i deres første arbejde. Det er afbilledet i figur 4.1. Næsten halvdelen (48 pct.) arbejder med analyse, og næ-sten lige så mange (45 pct.) arbejder med fagspeci-fikke opgaver. En stor andel af dimittenderne arbejder desuden med planlægning og dokumentation – det er hhv. 36 pct. og 41 pct. – mens 32 pct. arbejder med forsk-ning. En stor del af disse må antages at være ph.d.- ansatte eller varetage forskningsmæssige opgaver på det private arbejdsmarked. 25 pct. af dimitten-derne udfører konsulentarbejde og rådgivning. Mindre forekomne jobfunktioner er ledelse og orga-nisation, som 8 pct. har angivet, at de har varetaget i deres første job. Information og administration be-skæftiger hhv. 7 pct. og 5 pct. af dimittenderne sig med. Det skal understreges, at der i spørgeskemaet var mulighed for at krydse af ved flere jobfunktioner. Det er altså ikke muligt at sige noget om, hvad der er den primære funktion, eller hvordan dimittendernes tid er fordelt mellem de forskellige funktioner. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 27


Report
To see the actual publication please follow the link above