Page 28

Report

FIGUR 4.1 Hvad arbejder/arbejdede dimittenderne med i deres første job? (Mulighed for multiple svar) De dimittender, der har skiftet job, er også blevet bedt om at angive deres jobfunktioner i deres nuvæ-rende 4.2 Overvejelser om, hvad kandidatuddan-nelse Langt de fleste dimittender har gjort sig overvejelser om, hvilket job deres kandidatuddannelse skulle føre til, før dimission. Som det fremgår i figur 4.2, har 48 pct. gjort sig disse overvejelser, allerede in-den har først gjort sig disse overvejelser undervejs, mens 15 pct. gjorde sig overvejelser lige inden eller efter dimission. 48% 45% 41% 36% 32% 30% 27% 25% 24% 22% 19% 11% 8% 5% Analyse Fagspecifikke opgaver Dokumentation Planlægning Forskning Projektledelse Produktudvikling/innovation Konsulentarbejde Rådgivning It-funktioner Undervisning Produktion Ledelse/organisation Administration Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412. Den fulde formulering for kategorien ”Fagspecifikke opga-ver” er: ”Fagspecifikke opgaver ift. uddannelsen (fx t, bygningskonstruk-tion m.m.)”. Den fulde formulering for kategorien ”Administration” er: ” ”Ad-ministration (herunder regnskab og sekretariatsfunktioner)”. Den fulde for-mulering for kategorien ”Service” er ” Service (herunder kundeservice)”. arbejde. Der er ikke nogen substantielle for-skelle ift. deres første arbejde. Fordelingen kan fin-des i bilag 1. skal føre til de startede på kandidatuddannelsen, 36 pct. 28 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above