Page 30

Report

De internationale dimittender er i mindre grad ledige end de danske – det gælder dog kun for 2012-år-gangen i spørgeskemaundersøgelsen. Begge grup-per angiver meget ens grunde til, hvorfor de er le-dige, dog er der to interessante forskelle. De inter-nationale dimittender peger i højere grad end de danske dimittender på, at der ikke bliver slået jobs op, der matcher deres kompetencer, og at de i min-dre grad er villige til at flytte for et arbejde. Se bilag 1 for uddybende data på forskellene mellem danske og udenlandske dimittender. Som tidligere nævnt er der kun 40 dimittender, der i surveyen har angivet deres status til at være ledig. Derfor kan disse resultater være behæftet med en vis usikkerhed ift. den eksterne validitet (dvs. mulig-heden for at generalisere til hele populationen) pga. det lille antal besvarelser. Endelig skal det nævnes, at der er et muligt bias, ift. hvem der svarer på et spørgeskema. Man kunne formode, at ledige dimit-tender måske ikke i lige så høj grad har lyst til at deltage i en dimittendundersøgelse. 4.4 Vejen til første job Nu vendes blikket i stedet mod de dimittender, der har fået et job. I alt har 97 pct. af de dimittender, der har svaret på spørgeskemaet, angivet, at de har et arbejde nu eller har haft et arbejde efter dimission. Der er dog stor forskel på, hvor længe dimittenderne har gået ledige, før de fandt deres (første) arbejde, jf. figur 4.4. 4.4.1 85 pct. har job inden for de første seks måneder Som det fremgår, har 70 pct. fået job inden for tre måneder efter dimission og 85 pct. inden for seks måneder. 42 pct. af dimittenderne har fundet deres Figur 4.4 Hvor lang tid efter dimission gik der, før du fandt dit første arbejde? 30 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.452


Report
To see the actual publication please follow the link above