Page 31

Report

job allerede før, de var færdige med deres uddan-nelse, og yderligere 28 pct. har fundet det inden for tre måneder efter dimission. De resterende 27 pct. er ledige i mere end 3 måneder, før de kommer i job. Der er nogle interessante forskelle mellem de dan-ske og udenlandske dimittender. Udenlandske di-mittender er i gennemsnit længere tid om at finde deres første arbejde. 61 pct. af de udenlandske di-mittender har fundet deres arbejde på under tre må-neder. Tilsvarende har 74 pct. af danskerne fundet et arbejde under tre måneder efter dimission. Den fulde opdeling mellem danske og udenlandske di-mittender kan findes i bilag 1. Men hvordan har dimittenderne fundet deres første arbejde? Det er fremstillet i figur 4.5. 4.4.2 Dimittenderne finder arbejde gennem stil-lingsopslag og faglige netværk Der er kun minimale forskelle på, hvordan de dan-ske og internationale dimittender har fundet deres arbejde. For begge grupper er det klassiske stil-lingsopslag den mest gængse vej til et arbejde, hvil-ket på tværs af begge grupper, om end det alligevel kun drejer sig om 32 pct. af dimittenderne. For de udenlandske dimittender er det 36 pct., mens det er 31 pct. for danske dimittender. Samlet set er 40 pct. af dimittenderne kommet i ar-bejde via en ansøgningsproces, hvis man samler de tre kategorier ”Stillingsopslag”, ”DTU Jobbank” og ”Uopfordret ansøgning”. FIGUR 4.5 Hvordan fandt du primært dit første job? 8% 7% 8% 2% 6% 1% 32% 22% 14% Via mit studiejob Via mit personlige netværk Via mit faglige netværk Via løntilskud/virksomhedspraktik Uopfordret ansøgning Stillingsopslag Skrev speciale i virksomheden DTU jobbank Andet Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 Det faglige netværk er for både danske og uden-landske dimittender den næststørste vej til et ar-bejde, da 22 pct. har angivet denne årsag. Med fag-ligt netværk henvises til fx undervisere og virksom-hedskontakter, som er opnået gennem studieaktivi-teter. Studiejobbet er for 15 pct. af de danske dimit-tender den primære årsag til deres første job. Til-svarende er studiejobbet den primære årsag for 10 pct. af de udenlandske dimittender. 4.5 Sammenhæng mellem uddannelse og job 84 pct. af dimittenderne har i surveyen angivet, at de har fået job, der ligger inden for deres faglige om-råde. For 24 pct. af dimittenderne ligger deres første job i direkte forlængelse af deres speciale, jf. figur 4.6. 60 pct. finder job inden for deres kandidatret-nings typiske ansættelsesområde, og de resterende DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 31


Report
To see the actual publication please follow the link above