Page 33

Report

4.6.1 Dimittendernes kompetencer betyder me-get for valg af kandidat I kapitel 5 udbygges dimittenders og aftageres vur-dering af dimittendernes generelle ingeniørfaglige, kernefaglige og personlige kompetencer, hvorfor det kun omtales kort i dette underafsnit. 50 pct. af dimittenderne mener, at deres personlige kompetencer har været af stor betydning for valg af dem til jobbet, mens 44 pct. mener, at deres gene-relle ingeniørfærdigheder havde stor betydning, jf. figur 4.7. Endelig mener 40 pct., at deres speciali-sering på kandidatuddannelsen havde stor betyd-ning for valget. Det billede bliver bekræftet men også nuanceret gennem interviewene med aftagere og uddybes som nævnt i kapitel 5. I sammenhæng med dimittendernes generelle inge-niørfærdigheder understreger flere aftagere, at det er vigtigt, at dimittenderne i deres ansøgning, CV og til selve samtalen beskriver deres evne til at over-skue og håndtere komplekse problemstillinger og analyser. Uanset hvilken branche eller sektor afta-gerne kommer fra, er det en kompetence, aftagerne tillægger stor værdi – og for mange er det ligefrem en forudsætning, at dimittenderne kan dokumentere deres evne hertil i fx specialet, opgaver, via deres studiearbejde hos aftageren mv. ”… De skal have sat sig ind i nyt stof og været dyg-tige til at levere det på den tid, der nu er sat af. Vi ved godt, de skal lære noget nyt, når de kommer ud. Men de skal kunne overskue komplekse problem-stillinger… Men det vigtigste er, at grundpakken FIGUR 4.7 Hvor stor betydning vurderer du, at følgende faktorer havde for, at du fik dit første job? 31% 21% 25% 16% 28% 50% 21% 40% 44% 27% 10% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% God ansøgning Gode karakterer Personlige kompetencer Udlandsophold Erfaringer fra projekter med virksomheder Erfaring fra studiejob Mit netværk Mit specialeemne Min specialisering på kandidaten Generelle ingeniørfærdigheder Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Ikke relevant Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 17% 21% 36% 27% 22% 27% 20% 25% 39% 30% 38% 16% 21% 18% 21% 19% 35% 9% 16% 10% 9% 4% 3% 31% 22% 12% 5% 4% 10% 14% 20% 26% 25% 19% 2% 2% DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 33


Report
To see the actual publication please follow the link above