Page 34

Report

skal være i orden... Og så gør det mindre, om fa-gene lige er spot on.” (Aftager, Rådgivningsbranchen) 4.6.2 Aftagerne skeler meget til karakterer 21 pct. af dimittenderne vurderer, at gode karakterer havde en stor betydning for, at de fik deres job, mens stort set alle aftagere svarer, at de skeler me-get til dimittendernes karakterer, når de ansætter nye medarbejdere. Aftagerne oplever, at karakterer er en god indikator for dimittendernes kompetencer, kvalifikationer, drive og motivation for at lære nyt, så derfor er det et vigtigt pejlemærke for dem i en an-sættelsesmæssig sammenhæng. ”Der har været og er sådan set stadig et krav om et højt fagligt niveau. Karakterer tæller rigtig meget – det går vores direktør meget op i. Det gælder typisk matematik, hvis de har klaret sig godt i det, så har dimittenderne de faglige kompetencer til at indgå i den faglige dialog, der er her. At de kan sætte sig ind i de problemstillinger. Folk, der ikke har klaret sig godt, skal have noget andet på CV’et, fx meget specifik erfaring.” (Aftager, It-branchen) 4.6.3 Samarbejde om speciale eller projekt er en rekrutteringskanal 12 pct. af dimittenderne mener, at det har været ud-slagsgivende i valget af dem til jobbet, at de har er-faringer fra projekter med virksomheder. Omvendt mener 27 pct., at det ingen betydning har haft. Aftagerne er blevet spurgt ind til deres erfaringer med at samarbejde med studerende om deres spe-ciale. Mange aftagere fortæller, at de har dimitten-der, der skriver speciale hos dem. Det er især de større virksomheder, som giver mulighed herfor, men næsten alle aftagere giver udtryk for, at de er åbne for et samarbejde, hvis de får en henvendelse om et interessant projekt. Aftagerne angiver flere forskellige grunde til at indgå i et sådant speciale-samarbejde, men en overvejende årsag er rekrutte-ring. ”Samarbejde giver meget, fordi man får dygtig og kvalificeret arbejdskraft ind i virksomheden. Vi får belyst opgaver, som vi ikke selv ville kunne priori-tere, og vi kan se kandidater an i forhold til en evt. efterfølgende ansættelse. Desuden får vi good will i forhold til den studerendes kontakter – de stude-rende spreder rygtet om, hvordan vi er en god sam-arbejdspartner 34 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM og ansættelsessted.” (Aftager, Medicobranchen) 4.6.4 Praksis- og erhvervserfaring via fx stu-diejob tillægges betydning 25 pct. af dimittenderne mener, at det har haft be-tydning for deres ansættelse, at de havde erfaring fra studiejobs, jf. figur 4.7 ovenfor. For flere aftagere er det væsentligt i en ansættelsesmæssig sammen-hæng, at dimittenderne har relevant erhvervs- og/el-ler praksiserfaring fx gennem projektsamarbejder, studiejob, specialesamarbejder mv., fordi dimitten-derne i højere grad er i stand til at koble deres teo-retiske viden med den ”virkelige” verden. De ved, hvad der er muligt i en praktisk og erhvervsmæssig sammenhæng og har derfor et mere realistisk blik på, hvordan en opgave, et produkt og en ydelse skal skæres til. ”Jeg har arbejdet sammen med mange civilingeniø-rer og folk fra teknikum, og der er ingen tvivl om, at det for civilingeniører kræver et års tid, før de befin-der sig naturligt på arbejdspladsen. Har man haft et fritidsjob, og har man mødt virkeligheden før, så er man bedre rustet. Det ville ikke være muligt at blive ansat her uden et dokumenteret relevant fritidsjob.” (Aftager, It-branchen)


Report
To see the actual publication please follow the link above